Tiếng Việt | English

22/10/2015 - 15:24

Long An

Đồng tâm, hiệp lực đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp trong niềm hân hoan, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An.

Với niềm tin và ý chí quyết tâm mới, Đại hội lần này xác định khẩu hiệu hành động "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển". Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Long An phát huy truyền thống “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc” đồng tâm, hiệp lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, thi đua lao động sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành khóa IX trình bày tại Đại hội và Nghiên cứu Nghị quyết Đại hội trên Báo Long An thứ hai tuần này, tôi hoàn toàn thống nhất với nghị quyết mà Đại hội đã thông qua. Tôi cũng thấy rằng, Nghị quyết của chúng ta bắt nguồn từ thực tế cuộc sống với các chỉ tiêu, nhiệm vụ sát thực với thực tế địa phương, mà quan trọng là đã xây dựng nghị quyết từ lợi ích của nhân dân, vì vậy tất cả chúng ta - những người dân Long An cùng với Đảng bộ và chính quyền các cấp đưa Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đi vào cuộc sống.

Theo đó, mỗi cấp ủy phải nhanh chóng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, trong đó, cần có kế hoạch hành động cụ thể từng năm, từng quý, từng tháng, vận dụng sáng tạo và cụ thể hóa nghị quyết của Đảng bộ cấp trên và nghị quyết của Chi bộ, Đảng bộ mình với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Mỗi chương trình, kế hoạch hành động mà cấp ủy và tổ chức đảng đưa ra phải được coi là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là căn cứ để kiểm tra, đánh giá đúng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng tổ chức Đảng, là hành động chính trị thực tiễn của mỗi cán bộ, đảng viên trong suốt nhiệm kỳ.

Từ sự đồng tâm, hiệp lực, chung sức, chung lòng và quyết tâm cao, tin rằng, các địa phương sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X vào cuộc sống, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, góp phần đưa Long An phát triển nhanh và bền vững./.

Tạ Hiển

Chia sẻ bài viết