Tiếng Việt | English

15/03/2023 - 10:00

Đức Huệ chú trọng chuyển đổi số cấp xã

UBND huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai kế hoạch chuyển đổi số (CĐS) cấp xã để đẩy mạnh công tác CĐS đồng bộ, toàn diện trên địa bàn.

Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông - Tăng Thị Ngọc Em hướng dẫn thực hiện các nội dung chuyển đổi số

Xã, thị trấn là đơn vị hành chính trực tiếp cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CĐS, có tác động trực tiếp đến từng người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về CĐS trên địa bàn huyện. CĐS cấp xã còn gắn kết chặt chẽ với thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu liên quan đến CĐS trong xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM thông minh theo Quyết định số 924/QĐ-TTg, ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình CĐS trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CĐS huyện Đức Huệ - Lê Văn Nên, CĐS là cuộc cách mạng lâu dài. CĐS không phải của một ngành mà là của cả hệ thống chính trị, phải lấy người dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu của sự phát triển. Với tinh thần quyết tâm thực hiện CĐS năm 2023, ông đề nghị lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai, thực hiện tốt các nội dung CĐS cấp xã theo các chỉ thị, công văn của UBND tỉnh và kế hoạch của UBND huyện.

Để giúp các đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện CĐS hiệu quả trong thời gian tới, Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông - Tăng Thị Ngọc Em; Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Nguyễn Thanh Tuấn vừa hướng dẫn cho các đại biểu về việc triển khai, thực hiện các nội dung CĐS cấp xã và cải cách hành chính. Đồng thời, trao đổi, giải đáp các ý kiến thắc mắc của các đại biểu về những khó khăn trong thực hiện dịch vụ bưu chính công ích, hạ tầng thông tin, các phần mềm, ứng dụng,.../.

Kim Tiến

Chia sẻ bài viết