Tiếng Việt | English

26/08/2015 - 14:01

Giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ

Hiện nay, đa số thanh niên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước, tích cực, hăng hái thi đua học tập, lao động, công tác, có lý tưởng sống, hoài bão và ý chí vươn lên. Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận lớp trẻ thờ ơ với thời cuộc, thiếu trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, đi ngược lại truyền thống tốt đẹp của cha ông ta ngày trước.

Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho thanh niên ngày nay nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần, nghị lực, trí tuệ và tài năng của thế hệ trẻ tập trung phát triển quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Điều đáng mừng là trong những năm qua, công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ được tỉnh chú ý quan tâm. Nhiều hoạt động thiết thực gắn với các ngày lễ lớn của đất nước; điển hình như các cơ sở Đoàn tổ chức thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, giúp đỡ các gia đình chính sách,...

Hiện nay, để tạo điều kiện cho thanh niên phát huy tinh thần yêu nước, đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước thì các cấp, các ngành cần quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho thanh niên; bồi dưỡng tinh thần cách mạng, khơi dậy và phát huy tinh thần ái quốc, ý thức tự lực, tự cường, tính năng động, sáng tạo và quả cảm đối với thế hệ trẻ; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong thanh niên.

Tuổi trẻ hôm nay cần thể hiện lòng yêu nước của mình bằng việc không ngừng nâng cao lòng tự hào dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của đất nước, gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, đường lối và pháp luật của Đảng, Nhà nước./.

Nguyễn Phong

Chia sẻ bài viết