Tiếng Việt | English

02/11/2015 - 08:46

Giữ vững và nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới

5 năm qua, việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở các địa phương đã đem lại hiệu quả thiết thực, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của người dân trong việc thực hiện tiêu chí XDNTM; huy động tốt các nguồn xã hội hóa, kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn được quan tâm đầu tư, đời sống nông dân từng bước được cải thiện và nâng cao.

Đối với tỉnh Long An, tính đến tháng 9-2015, có 29 xã cơ bản đạt chuẩn, 66 xã đạt 14-18 tiêu chí, 57 xã đạt 10-13 tiêu chí, 14 xã đạt dưới 10 tiêu chí, không có xã đạt dưới 6 tiêu chí XDNTM. Đây là kết quả đáng phấn khởi, khẳng định tính đúng đắn của chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và là kết quả của tinh thần quyết tâm cao độ cũng như sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành trong tỉnh.

Xây dựng thành công xã NTM đã khó, để giữ vững và nâng chất lại càng khó hơn. Với ý nghĩa đó, để thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia XDNTM cần có sự quyết tâm hơn của toàn hệ thống chính trị, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức và nhân dân tham gia “Chung tay XDNTM”, nhất là khơi dậy sức dân để có nguồn lực đầu tư giữ vững các tiêu chí.

Tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững 19 tiêu chí về XDNTM. Trên cơ sở đó, tùy theo đặc điểm của từng vùng, miền, địa phương mà thực hiện các tiêu chí cho phù hợp, ưu tiên thực hiện các tiêu chí có tính đột phá, gắn với thế mạnh của địa phương. Đồng thời, nâng chất các tiêu chí bằng cách lồng ghép công tác quy hoạch và triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào nông thôn.

Tiếp tục huy động mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư XDNTM, xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất như: Kênh tưới tiêu, các công trình giao thông nông thôn, công trình thoát nước thải, cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh, ngầm hóa đường điện, đẩy nhanh tiến độ thi công trường học, trạm xá, nhà văn hóa, trụ sở làm việc,... nhằm đáp ứng kịp thời, thiết thực nhu cầu sản xuất, đời sống của người dân ở nông thôn, góp phần duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn.

Như vậy, với việc đưa ra những chủ trương, triển khai các biện pháp, giải pháp cụ thể, chắc chắn rằng các tiêu chí về XDNTM ở tỉnh ta tiếp tục được giữ vững và nâng cao chất lượng, góp phần xây dựng nền nông nghiệp ngày càng hiện đại./.

Vĩnh Nhất

Chia sẻ bài viết