Tiếng Việt | English

10/11/2023 - 14:17

Hướng dẫn về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng

Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu chưa đúng thì xác nhận lại thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trên sổ bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 3731/BHXH-CSXH đề nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Công văn số 4379/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên 144 tháng.

Văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nêu rõ, căn cứ Công văn số 4379/LĐTBXH-VL ngày 17/10/2023 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc bảo lưu thời gian đóng BHTN đối với trường hợp người lao động có thời gian đóng BHTN trên 144 tháng; Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện như sau:

Một là, rà soát, cắt quá trình đóng BHTN trên 144 tháng đã được bảo lưu trên hệ thống phần mềm (TST) từ ngày 1/1/2021 đến nay đối với những trường hợp có thời gian đóng BHTN trên 144 tháng đã được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (trợ cấp thất nghiệp) tối đa 12 tháng theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 4379/LĐTBXH-VL. Hoàn thành và báo cáo kết quả về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 31/12/2023.

Trường hợp người lao động đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp sau đó lại có quyết định hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp do người lao động không đến nhận quyết định (quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ) thì được bảo lưu toàn bộ thời gian đóng BHTN chưa hưởng, bao gồm cả thời gian đóng BHTN  trên 144 tháng (nếu có).

Hai là, khi xác nhận thời gian đóng bảo BHTN đối với lao động nghỉ việc, cấp lại sổ hoặc tờ rời sổ bảo hiểm xã hội: Kiểm tra số lần, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp và thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu sau khi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động để cắt quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng theo quy định.

Ba là, khi tiếp nhận các quyết định từ Trung tâm Dịch vụ việc làm:

Kiểm tra thời gian đóng BHTN được bảo lưu ghi trên quyết định về việc hưởng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của các trường hợp có thời gian đóng BHTN trên 144 tháng.

Trường hợp bảo lưu thời gian đóng bảo BHTN chưa đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 4379/LĐTBXH-VL thì: Thực hiện chi trả theo quy trình của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019; Việc bảo lưu thời gian đóng BHTN đối với những trường hợp này thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 4379/LĐTBXH-VL. Đồng thời, có văn bản đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ra quyết định điều chỉnh thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu.

Đồng thời, kiểm tra số lần, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp và thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trước đó.

Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu chưa đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 4379/LĐTBXH-VL thì xác nhận lại thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trên sổ bảo hiểm xã hội và có văn bản gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị điều chỉnh lại quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Căn cứ quyết định điều chỉnh của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để tổ chức chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động./.

Người lao động đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp sau đó lại có quyết định hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp do người lao động không đến nhận quyết định thì được bảo lưu toàn bộ thời gian đóng BHTN chưa hưởng, bao gồm cả thời gian đóng BHTN trên 144 tháng (nếu có).

Theo NLĐ

Nguồn: https://nld.com.vn/cong-doan/huong-dan-ve-bao-luu-thoi-gian-dong-bao-hiem-that-nghiep-tren-144-thang-2023111011324565.htm

Chia sẻ bài viết