Tiếng Việt | English

06/12/2022 - 08:27

Kiến Tường sản lượng lúa năm 2022 trên 180.000 tấn

Năm 2022, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đạt nhiều kết quả tích cực, diện tích và sản lượng lúa vượt kế hoạch đề ra. Công tác chuyển giao khoa học - kỹ thuật sản xuất được quan tâm, các mô hình ứng dụng công nghệ cao giúp nông dân giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận.

Nông dân thị xã Kiến Tường thu hoạch lúa Hè Thu 2022

Tổng diện tích gieo sạ lúa trong năm 2022 là 30.994ha, đạt 107% kế hoạch, bằng 100,02% so với năm 2021. Nông dân ưu tiên chọn sản xuất các giống chất lượng cao như OM 18, Đài thơm 8, OM 4900, nếp, RVT,... Năng suất cả năm đạt 58,3 tạ/ha, đạt 99,31% kế hoạch. Sản lượng lúa cả năm đạt 180.824 tấn, đạt 106,37% kế hoạch. Lợi nhuận bình quân trên 21 triệu đồng/ha.

Chương trình Phát triển nông nghiệp chất lượng cao, ứng dụng công nghệ cao tiếp tục được triển khai, thực hiện. Vụ Đông Xuân 2021-2022, thị xã triển khai hỗ trợ giá lúa giống xác nhận cho các vùng theo quy hoạch và các vùng khó khăn trong sản xuất lúa với tổng diện tích 210ha, kinh phí hỗ trợ gần 180 triệu đồng. Thị xã còn phối hợp Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh triển khai hỗ trợ giá lúa giống xác nhận với tổng diện tích 175ha; phối hợp Công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam (Vinarice) triển khai mô hình sản xuất lúa giống, cấy bằng máy ở các xã.

Vụ Hè Thu năm 2022, thị xã đã triển khai 6 mô hình trình diễn quy trình canh tác lúa theo hướng hữu cơ trong vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao với 30 hộ tham gia, diện tích 60ha; phối hợp Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh triển khai 9 mô hình hỗ trợ giá lúa giống xác nhận cho các vùng sản xuất lúa chất lượng cao với 136 hộ tham gia, diện tích 327,5ha.

Bên cạnh những kết quả đã đạt, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã vẫn còn một số khó khăn: Giá tiêu thụ nông sản biến động ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông dân; việc tổ chức lại sản xuất còn hạn chế, ý thức liên kết trong sản xuất của nông dân chưa cao; việc nhân rộng các cánh đồng lớn theo hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản diễn ra chậm, tỷ lệ thấp so với diện tích trồng lúa của thị xã;... Ngoài ra, một số doanh nghiệp chưa mạnh dạn đầu tư, chưa thực hiện tốt mối liên kết “4 nhà”, nhất là giữa nhà doanh nghiệp và nhà nông; việc xây dựng trạm bơm điện chưa đạt kế hoạch đề ra, các trạm bơm điện phục vụ sản xuất ứng dụng công nghệ cao triển khai chậm.

Kế hoạch năm 2023, toàn thị xã gieo sạ 28.826ha lúa. Trong đó, vụ Đông Xuân gieo sạ 14.413ha, năng suất bình quân 66,8 tạ/ha, sản lượng 96.290 tấn; vụ Hè Thu gieo sạ 14.413ha, năng suất bình quân 51,1 tạ/ha, sản lượng 73.710 tấn. Tùy tình hình thực tế, các xã, phường vận động nông dân tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng vụ để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, tận dụng lao động nhàn rỗi ở nông thôn.

Để đạt chỉ tiêu đề ra, thị xã tập trung mọi nguồn lực tổ chức thực hiện; củng cố ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phân công thành viên phụ trách từng địa bàn để chỉ đạo sản xuất đạt hiệu quả cao; tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân gieo sạ đúng lịch thời vụ; tiếp tục củng cố, phát triển các hình thức kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã; đầu tư xây dựng các trạm bơm điện;... Các ngành chuyên môn tăng cường công tác dự báo tình hình sinh vật gây hại và hướng dẫn giải pháp phòng, trị dịch bệnh trên cây trồng; chuyển giao khoa học - kỹ thuật bằng nhiều hình thức để nông dân nắm bắt kịp thời./.

Tuấn Hùng

Chia sẻ bài viết