Tiếng Việt | English

12/10/2015 - 14:34

Lựa chọn những đại biểu thực sự xứng đáng

Hiện nay, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã sẵn sàng với bao niềm tin đã được gửi đến Đại hội, đặc biệt nguyện vọng thiết tha của toàn thể nhân dân trong tỉnh là lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài, uy tín, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Để đạt điều đó, các cấp, các ngành trong tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền, vận động toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đại hội lần này. Mỗi đại biểu cần nâng cao trách nhiệm bằng lá phiếu trong việc sáng suốt lựa chọn những người thực sự xứng đáng, có năng lực, trình độ vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.

Theo đó, các cấp ủy, các tổ chức Đảng lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, chú trọng tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có quan điểm quần chúng, có đủ năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ; có cơ cấu hợp lý, bảo đảm số lượng theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, mỗi người hãy phát huy quyền và nghĩa vụ của mình, tự giác thực hiện nghiêm túc những quy định của công tác bầu cử, thực sự bình tĩnh, không dựa vào những lời đồn thổi dư luận đối với các đại biểu được bầu cử; hơn ai hết, chính họ là những người quyết định, cân nhắc kỹ lưỡng để bầu ra những người đủ đức, đủ tài để gánh vác công việc và cả tinh thần đấu tranh cho quyền lợi của nhân dân.

Bên cạnh đó, những người được tín nhiệm, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng phải thực sự quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có sự đột phá, có khát vọng, đặc biệt là phải sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của nhân dân, đề đạt các ý kiến về những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần đẩy mạnh sự phát triển của địa phương.

Như vậy, để Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An thực sự thành công, đòi hỏi mỗi đại biểu phải nhận thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, sáng suốt chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài để tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống./.

Vĩnh Nhất
 

Chia sẻ bài viết