Tiếng Việt | English

10/01/2018 - 14:13

Mở rộng đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

Những năm qua, ngoài các nhóm đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (KTQP-AN) theo Nghị định 116 của Chính phủ và Quyết định 389 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Long An chủ động mở rộng các đối tượng bồi dưỡng cho các vị chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo, giáo viên giáo dục quốc phòng các trường THPT, cán bộ, phóng viên, chủ nhà nghỉ, nhà trọ, chủ hộ dân biên giới,...

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, chức việc tôn giáo

Nội dung, phương pháp bồi dưỡng KTQP-AN và giáo dục quốc phòng toàn dân của Long An cũng không ngừng được đổi mới, phát huy tốt hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang, hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, các hội thi, hội thao, hội diễn, giao lưu văn nghệ, thể thao và thông qua các hoạt động sinh hoạt, hội họp,... giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực đấu tranh phòng, chống hiệu quả các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thường xuyên quán triệt văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Hội đồng Giáo dục QP-AN Trung ương và Quân khu về công tác giáo dục QP-AN cho các đối tượng. Xác định rõ giáo dục QP-AN là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp thường xuyên được kiện toàn, phát huy tinh thần trách nhiệm của các thành viên trên cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục QP-AN. Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp luôn bám sát các văn bản của cấp trên và tình hình thực tế địa phương, cơ sở, phối hợp chặt chẽ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chủ động tham mưu cấp ủy, UBND cùng cấp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời và có cơ chế, chính sách phù hợp bảo đảm nguồn kinh phí cần thiết cho công tác giáo dục QP-AN,...

Thực hiện tốt giáo dục QP-AN góp phần xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, củng cố thế trận lòng dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

             Chiến Sĩ

Chia sẻ bài viết