Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Nâng tầm hoạt động cấp ủy nhiệm kỳ mới

Hiện nay, các địa phương đang tiến hành tổ chức Đại hội (ĐH) Đảng bộ từng cấp, làm cơ sở cho sự thành công của ĐH Đảng bộ cấp trên và ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Vì vậy, cùng với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên thì việc chuẩn bị nội dung và nhân sự cho ĐH là nhiệm vụ trọng tâm, nổi bật và xuyên suốt.

Có thể nói, ĐH Đảng ở mỗi cấp có nội dung, cách thức khác nhau, nhưng đều có 2 nội dung rất quan trọng: Một là, xác định được mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ trong nhiệm kỳ mới một cách cụ thể, sát thực, phù hợp thực tiễn; hai là, bầu được ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ mới có đủ phẩm chất, năng lực để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết mà ĐH đã đề ra.

Để giữ vững vai trò lãnh đạo trong sự nghiệp đổi mới, đòi hỏi phải nâng tầm hoạt động cấp ủy mới. Vì vậy, công tác nhân sự cấp ủy trước ĐH phải thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, khoa học từ phát hiện, lựa chọn đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện, thử thách trong thực tiễn để lựa chọn những đảng viên ưu tú nhất tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ. Ngoài ra, cấp ủy mới tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của Đảng; đề cao trách nhiệm và phát huy cao độ trí tuệ, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp cho từng cấp ủy viên và từng lĩnh vực theo tinh thần “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong ban chấp hành. Đồng thời, phát huy vai trò năng động, sáng tạo của đội ngũ cấp ủy viên trong công việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, đáp ứng tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Do vậy, nâng tầm hoạt động của cấp ủy nhiệm kỳ mới là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, bảo đảm đủ sức lãnh đạo, quản lý và vận động đảng viên, quần chúng thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra./.

Minh Khôi

Chia sẻ bài viết