Tiếng Việt | English

19/07/2019 - 16:55

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc bảo vệ người tố giác, đấu tranh chống tham nhũng

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách một cách sâu sát.

Ban Nội chính Tỉnh ủy vừa chủ trì họp bàn với một số cơ quan để phối hợp Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng. Trong nội dung tuyên truyền cũng nhấn mạnh đến tuyên truyền bảo vệ người tố cáo tham nhũng
Ban Nội chính Tỉnh ủy vừa chủ trì họp bàn với một số cơ quan để phối hợp Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng. Trong nội dung tuyên truyền cũng nhấn mạnh đến tuyên truyền bảo vệ người tố cáo tham nhũng

Ngày 30/5/2019, Tỉnh ủy Long An ban hành Kế hoạch số 106-KH/TU về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị và các quy định của pháp luật về bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương, đơn vị thông qua sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, phương tiện thông tin đại chúng.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách một cách sâu sát. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, uốn nắn lệch lạc trong quá trình thực hiện của cấp dưới. Chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng cán bộ, đảng viên, người dân thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Việc bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cơ quan chức năng ở các cấp.

Trên cơ sở quy định của Bộ Chính trị về việc bảo vệ người tố cáo, giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định bảo vệ người tố cáo theo hướng cụ thể, đồng bộ, có chế tài xử lý nghiêm khắc, chú trọng các biện pháp phòng ngừa; làm rõ những biểu hiện của hành vi trả thù, trù dập người tố cáo dưới mọi hình thức để làm cơ sở nhận diện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý đối với các hành vi này.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tổ chức triển khai quán triệt và tổ chức thi hành Luật Tố cáo năm 2018 một cách cụ thể, chi tiết, đồng bộ. Phân rõ trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân bảo vệ người tố cáo.Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo và có chế tài xử lý. Ban hành quy định về bảo vệ người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những hành vi có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức mà Luật Tố cáo năm 2018 chưa quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp Thanh tra tỉnh chủ động hướng dẫn thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với công tác bảo vệ người tố cáo, kịp thời phát hiện các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, các cơ quan, tổ chức,... Đồng thời, phát hiện, làm rõ và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và công khai kết quả xử lý.

Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật về tố cáo và bảo vệ người tố cáo. Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia giám sát, phản biện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập, chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người tố cáo; thực hiện quyền bảo vệ và lợi ích hợp pháp của người tố cáo theo quy định.

Củng cố, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và các cơ quan, đơn vị có chức năng bảo vệ người tố cáo, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan này thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo nhưng không làm tròn trách nhiệm; người lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ. Phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng trong hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả và khắc phục những yếu kém trong công tác bảo vệ người tố cáo. Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng người tố cáo đúng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo; phê phán những hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ có hiệu quả người tố cáo. Từ đó, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ người tố cáo, chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn xã hội đối với công tác này.

Ban Nội chính Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện việc bảo vệ có hiệu quả người tố cáo./.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách một cách sâu sát. Việc bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cơ quan chức năng ở các cấp”.

Hoàng Anh - Vũ Quang

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích