Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Phải luôn gần gũi với nhân dân

Mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân chính là nguồn gốc chủ yếu tạo nên sức mạnh của Đảng, của dân tộc, là một trong những điều kiện quan trọng làm cho Đảng ta giữ vững được vai trò lãnh đạo.

Nước lấy dân làm gốc là một chân lý vĩnh hằng. Vì vậy, để gắn bó với nhân dân, đòi hỏi mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức phải luôn gần dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, mọi đường lối, chủ trương, chính sách phát triển KT-XH và hoạt động thực tiễn phải phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng, hợp lòng dân, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, được nhân dân tin yêu và tín nhiệm. Có gần dân, gắn bó với dân mới thực hiện tốt công tác dân vận, lắng nghe và thực sự hiểu dân. Cán bộ, đảng viên phải tăng cường xuống cơ sở để nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin; thẳng thắn, chân thành và thực sự cầu thị trong đối thoại và khi tiếp công dân; lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề mà nhân dân đang bức xúc để kịp thời phát hiện và tích cực giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân, mỗi cán bộ, đảng viên phải liên hệ mật thiết, tôn trọng và hướng dẫn, tổ chức nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Nguyễn Chí Thanh

Chia sẻ bài viết