Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Phổ biến pháp luật sâu rộng trong cộng đồng dân cư

Vừa qua, Ban Chỉ đạo thực hiện đề án 02-1133 của tỉnh và UBMTTQVN tỉnh tổ chức sơ kết thực hiện đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013-2016”.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo đề án, trong thời gian qua, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tập trung triển khai một cách có hiệu quả, trong đó tập trung xây dựng các mô hình điểm để thựchiện đề án. Theo đó, mỗi huyện chọn từ 2 đến 3 ấp; mỗi xã, phường, thị trấn chọn ít nhất 1 ấp, khu phố để xây dựng mô hình điểm. Từ khi triển khai đến nay, toàn tỉnh đã chọn 318 khu dân cư xây dựng mô hình điểm. Trong đó, các lĩnh vực pháp luật được chọn để xây dựng điểm tập trung nhiều nhất là về đất đai, môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, tội phạm, an toàn giao thông, khiếu nại, tố cáo,... Bên cạnh đó, một số địa phương đã chọn các lĩnh vực như xây dựng nông thôn mới, xây dựng giao thông nông thôn, đầu tư mạng lưới điện sinh hoạt, nước sạch để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện. đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 449 tổ hòa giải cơ sở với 3.124 hòa giải viên. Trong năm 2014, các tổ hòa giải đã giải quyết thành công 1.183/1.340 số vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, qua đó góp phần phổ biến tuyên truyền pháp luật sâu rộng trong cộng đồng dân cư.

Thụy Anh

Chia sẻ bài viết