Tiếng Việt | English

10/08/2020 - 20:20

Quy hoạch những người xứng đáng

Việc quy hoạch cán bộ (CB), đặc biệt là CB lãnh đạo, quản lý có vai trò quan trọng, đã được Đảng ta quan tâm chỉ đạo và được cấp ủy Đảng các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc. Quy hoạch CB nhằm phát hiện nguồn CB trẻ có đức, có tài, có khả năng lãnh đạo, chuẩn bị nguồn CB kế cận để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của đất nước.

Nhờ làm tốt công tác quy hoạch nên thời gian qua, hầu hết CB trong quy hoạch đều được đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đúng vị trí. CB sau khi được bổ nhiệm đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, quan tâm lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, lắng nghe và tích cực xử lý, giải quyết những vấn đề bức xúc của dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được CB, đảng viên và nhân dân tin tưởng, tín nhiệm. Tiếp tục thực hiện việc quy hoạch CB của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của đất nước, các cấp ủy Đảng cần đề cao trách nhiệm trong việc xem xét, giới thiệu nhân sự quy hoạch một cách chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, không thiên vị, bảo đảm đúng quy trình, quy định, số lượng và chất lượng.

Nhằm bảo đảm chất lượng đội ngũ CB quy hoạch, cấp ủy Đảng các cấp cần nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch CB cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026: Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, mất đoàn kết, gây rối nội bộ, tham nhũng, tiêu cực, cơ hội chính trị như “con lươn, con trạch”./.

Nguyễn Minh Cường

Chia sẻ bài viết