Tiếng Việt | English

29/12/2015 - 20:07

"Tập trung chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền về Đại hội XII của Đảng"

 

Ông Đinh Thế Huynh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiều 29/12, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra sau một ngày làm việc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh dự và tổng kết Hội nghị.

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận các các ngành, các địa phương thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với Báo cáo tổng kết của ngành; nêu bật những nỗ lực, kết quả, chia sẻ những kinh nghiệm công tác trong năm 2015 và 5 năm qua.

Các đại biểu khẳng định: Công tác tham mưu với ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp về triển khai thực hiện các nhiệm vụ về tư tưởng-văn hóa, khoa giáo có tiến bộ; nhiều đề án kế hoạch được hoàn thành, chất lượng được nâng lên.

​Ngành tích cực tuyên truyền, động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đề ra ; góp phần vào tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng; tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước.

Ngành Tuyên giáo cả nước đã tích cực, chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu và chỉ đạo, giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách trong công tác tư tưởng với các biện pháp phù hợp góp phần ổn định chính trị-xã hội, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế-xã hội, nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Tổng kết Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh khẳng định năm năm qua và năm 2015, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước thuận lợi đan xen những khó khăn, thách thức, ngành Tuyên giáo cả nước đã nỗ lực vươn lên tích cực triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm của ngành cần tập trung khắc phục. Đó là: Công tác tham mưu, chỉ đạo, xử lý những vấn đề đặt ra cho công tác tuyên giáo còn một số nội dung chất lượng chưa cao; công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện một số chủ trương, chính sách về giáo dục, khoa học, công nghệ, y tế... chưa tạo ra chu yển biến rõ nét.

Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí trong một số trường hợp chưa tốt; chưa kịp thời xử lý nghiêm những vi phạm về thông tin sai sự thật, xa rời tôn chỉ, mục đích và đối tượng phục vụ. Đấu tranh phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, thù địch chưa sắc bén.

Công tác nghiên cứ u lý luận chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn. Việc học tập lý luận chính trị, nhất là trong hệ thống giáo dục quốc dân, nhìn chung, chất lượng và hiệu quả chưa cao, chưa hấp dẫn người học. Công tác định hướng và tham gia quản lý lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn còn yếu. Công tác tuyên truyền về kinh tế-xã hội chưa đạt hiệu quả. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và sự suy thoái đạo đức xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, làm giảm lòng tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tuy đạt được kết quả bước đầu quan trọng, nhưng chưa đi vào chiều sâu, chưa thật sự trở thành công việc thường xuyên, quan trọng của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương. Phương thức công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng chưa có nhiều đổi mới rõ nét. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo còn hạn chế, đang có sự hẫng hụt và bất cập về cán bộ ở nhiều khâu...

Đề cập về những nhiệm vụ trọng tâm của cô ng tác tuyên giáo trong thời gian tới, ​ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Năm 2016, toàn ngành triển khai đồng bộ hoạt động của các lực lượng làm công tác Tuyên giáo, bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống.

Công tác tuyên giáo tập trung cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta; phát hiện nhân rộng các điển hình tiên tiến, tôn vinh các giá trị văn hóa và đạo đức, những tấm gương người tốt, việc tốt, nâng cao đạo đức xã hội, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của toàn ngành Tuyên giáo trong năm 2016 là tập trung chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, về bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp đến đông đảo đồng bào ta và bạn bè quốc tế . Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII theo hướng đổi mới về phương thức, bảo đảm tiến độ và chất lượng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Ngành tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương; nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của các cấp ủy, ch ính sách của Nhà nước, nhất là thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng...

Ngành triển khai thực hiện có chất lượng và hiệu quả công tác lý luận và giáo dục lý luận chính trị, lý luận phê bình văn học nghệ thuật, công tác nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, chỉ đạo triển khai nghiên cứu hệ giá trị của nền văn hóa và con người Việt Nam, về đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo.

Ngành Tuyên giáo phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chức năng, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chủ quản, thực hiện nghiêm túc Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; sắp xếp các cơ quan báo chí theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tuyên giáo, tập trung vào việc tăng cường công tác dự báo, phát hiện sớm tình hình, chủ động tham mưu và đề xuất các giải pháp chỉ đạo lý giải và xử lý kịp thời các vấn đề nóng và nhạy cảm. Ngành tăng cường cung cấp thông tin, tổ chức đối thoại, đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Ngành tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc. Trước tình hình diễn biến trên Biển Đông và đất liền còn phức tạp, từ những kinh nghiệm đã tích lũy được, cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, quyết tâm giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giữ vững ổn định chính trị-xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Ngành chăm lo xây dựng đội ngũ, nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, triển khai thực hiện việc quy hoạch đội ngũ cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên giáo./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết