Tiếng Việt | English

28/02/2017 - 08:47

Thực hiện nhiều giải pháp quản lý môi trường

 Hiện nay, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Công tác quản lý nhà nước về môi trường còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ giữa đầu tư phát triển với việc BVMT thân thiện, lành mạnh, bền vững.

 Vì nhiều lý do khác nhau nên dẫn đến không ít công ty, doanh nghiệp, kể cả tổ chức, cá nhân khi sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, trực tiếp hay gián tiếp gây nguy hại đến môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đất nước, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của cộng đồng dân cư,...

Nhiều khó khăn, thách thức trong công tác quản lý nhà nước về môi trường: Thách thức trong tổ chức, quản lý môi trường còn nhiều bất cập trước những đòi hỏi phải nhanh chóng đưa công tác quản lý nhà nước về môi trường vào nền nếp, quy củ; thách thức do kết cấu hạ tầng, kỹ thuật BVMT quá lạc hậu so với khối lượng chất thải thải ra ngày càng lớn; thách thức giữa nhu cầu ngày càng cao về nguồn vốn đầu tư cho công tác BVMT, trong khi ngân sách nhà nước còn hạn hẹp; các cơ quan chức năng và chính quyền quản lý trực tiếp tại chỗ còn quản lý lỏng lẻo, đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau trong việc gìn giữ, BVMT; trong khi sự đầu tư của các công ty, doanh nghiệp và xã hội cho công tác BVMT còn ở mức khá khiêm tốn;...

Nhằm khắc phục tình trạng trên, từng bước đưa công tác quản lý môi trường vào nền nếp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường; các cơ quan chức năng chuyên môn và chính quyền các cấp cần tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động công ty, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, tự giác tham gia giữ gìn, BVMT. Ngoài tuyên truyền, vận động, giáo dục, cần tăng cường phối hợp kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật./.

 Bé Bảy

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích