Tiếng Việt | English

20/01/2016 - 09:48

Tiếp tục đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững

Ngày 20-1-2016, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng bắt đầu diễn ra. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quan tâm.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Những nhiệm vụ đặt ra vô cùng to lớn, đòi hỏi 1.510 đại biểu tham dự Đại hội phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thẳng thắn nhìn vào sự thật, khách quan đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, với tư duy mang tính chiến lược góp phần đưa ra những quyết sách đúng đắn nhằm tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

Nhìn lại kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm qua, chúng ta vô cùng phấn khởi. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội khẳng định: Lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý, từ năm 2013 dần phục hồi, năm sau cao hơn năm trước, chất lượng tăng trưởng được nâng lên; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng bước đầu mang lại kết quả; ba đột phá chiến lược được tập trung thực hiện và đạt kết quả tích cực; văn hóa, xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng-an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững,... Đó là những thành quả quan trọng cho thấy sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng chung sức, chung lòng vì sự phát triển của đất nước.

Những thành quả quan trọng trong 5 năm qua cùng với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để đất nước tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ. Những kinh nghiệm thực tiễn, bài học có được qua 30 năm đổi mới là hành trang quý giá để đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước, tiếp tục có bước phát triển vượt bậc, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Chủ đề Đại hội XII được xác định: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt nhiều kỳ vọng và tin rằng, Đại hội sẽ có những quyết sách đúng đắn, những đột phá mới để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững; các đại biểu sáng suốt lựa chọn người tài - đức, tận tâm, tận lực cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về Đại hội với tất cả niềm tin và sự kỳ vọng!

Long An

Chia sẻ bài viết