Tiếng Việt | English

26/10/2021 - 14:20

Triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Nhằm triển khai, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) (gọi tắt là Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg), gắn với thực hiện hiệu quả tiêu chí TCPL trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Long An, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 9670/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp; Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An; các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện; tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành trên Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, trên cổng/ trang thông tin điện tử, các đài/ trạm truyền thanh. Thời gian thực hiện: Quí IV-2021 và thường xuyên.

Sở Tư pháp tổ chức biên soạn, phát hành Sổ tay Hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL. Nội dung sổ tay bao gồm: Một số nội dung cơ bản của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành, trọng tâm là nguyên tắc, các tiêu chí đánh giá, trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL. Thời gian thực hiện: Quí II, III/2022.

Trong quí II, III/2022, Sở Tư pháp phối hợp các sở, ngành, đoàn thể liên quan, UBND cấp huyện tổ chức triển khai, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại diện các sở, ngành, đoàn thể tỉnh liên quan; đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã; công chức Phòng Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch; các ngành, đoàn thể cấp huyện, cấp xã liên quan.

Sở Tư pháp phối hợp các sở, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND cấp huyện triển khai sử dụng Phần mềm điện tử được Bộ Tư pháp xây dựng nhằm phục vụ quản lý, theo dõi, chấm điểm, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL (theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp).

Hàng năm, Sở Tư pháp, UBND cấp huyện phối hợp các sở, ngành, đoàn thể liên quan kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành; tổ chức khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân về hiệu quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL; tổ chức kiểm tra chuyên đề hoặc kết hợp lồng ghép kiểm tra trong công tác tư pháp, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo định kỳ 6 tháng và năm.

Sở Tư pháp, UBND cấp huyện phối hợp Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh), các sở, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng việc thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành theo định kỳ (năm, giai đoạn); theo chuyên đề, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh.

Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh, làm đầu mối theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL trên địa bàn tỉnh; đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu cấp xã đạt chuẩn TCPL,.../.

Phan Đức Bộ

Chia sẻ bài viết