Tiếng Việt | English

10/07/2018 - 14:32

Tuyên Bình nỗ lực về đích nông thôn mới

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tình Long An tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Ðến nay, xã đạt 15/18 tiêu chí, còn lại 4 tiêu chí: Giao thông, hộ nghèo, môi trường và hệ thống chính trị, tập trung hoàn thiện theo lộ trình đề ra.

Còn nhiều hộ nghèo

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 4% theo chỉ tiêu, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể địa phương tập trung chỉ đạo và đề ra nhiều giải pháp tích cực, giúp người dân có việc làm, tăng thu nhập. Hàng năm, địa phương tổ chức rà soát, đánh giá hộ nghèo, cận nghèo để xây dựng kế hoạch, phương án hỗ