Tiếng Việt | English

22/02/2024 - 08:16

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, trọng yếu, thường xuyên. Do đó, huyện Cần Đước, tỉnh Long An luôn quan tâm đào tạo, sắp xếp, bố trí cán bộ, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Quan tâm đào tạo, sắp xếp, bố trí cán bộ

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, Ban Tổ chức Huyện ủy Cần Đước chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt công tác đào tạo, sắp xếp, bố trí cán bộ. Đây được xem là tiền đề quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của địa phương.

Lãnh đạo huyện Cần Đước trao quyết định công tác cán bộ

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Hoàng Phúc cho biết: “Ngay từ đầu năm, Ban xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gắn với công tác quy hoạch và chuẩn hóa cán bộ nhằm phát triển nguồn nhân lực của huyện. Hiện cán bộ cấp huyện cơ bản được chuẩn hóa về chuyên môn; trong đó, 100% cán bộ cấp trưởng, cấp phó có đạt trình độ đại học phù hợp chuyên môn, có trình độ trung cấp, cao cấp lý luận chính trị. 100% cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn có trình độ đại học, đạt chuẩn trình độ lý luận chính trị. Đối với cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn, có 98,6% đạt chuẩn về chuyên môn (số ít còn lại đang tự đào tạo để hoàn thiện trong quí I/2024)”.

Huyện Cần Đước duy trì thực hiện hiệu quả mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở 5 xã; bí thư cấp ủy không phải là người địa phương đối với 12/17 xã, thị trấn; chủ tịch UBND xã không phải là người địa phương đối với 11/17 xã, thị trấn. Công tác điều động, bổ nhiệm, kiện toàn cán bộ được thực hiện chặt chẽ, thận trọng, tạo điều kiện cho cán bộ kinh qua các lĩnh vực, địa bàn khác nhau nhằm tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cho huyện.

Nhờ sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp ủy Đảng và nỗ lực của từng cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng của huyện, đến nay, huyện xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị huyện có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với yêu cầu phát triển KT-XH trong thời kỳ mới.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác kiểm tra Đảng được biểu dương

KTGS là chức năng lãnh đạo của Đảng, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Việc tăng cường công tác KTGS góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tình trạng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, huyện Cần Đước triển khai đồng bộ nhiều nội dung, biện pháp, trong đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng. Theo đó, cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu công tác tại địa phương, đơn vị để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác KTGS theo chương trình đề ra, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm.

Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra và kết luận kiểm tra 1 chuyên đề đối với 3 tổ chức Đảng và 3 cá nhân là người đứng đầu tổ chức Đảng. Trên cơ sở chương trình công tác KTGS của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy cơ sở xây dựng và thực hiện chương trình KTGS cấp ủy năm 2023. Qua đó, đã kiểm tra 23 đảng viên, 23 chi bộ trực thuộc, chưa phát hiện sai phạm.

Huyện ủy tiến hành giám sát 207 lượt tổ chức Đảng trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Đảng; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; đặc biệt giám sát việc chấp hành và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Huyện ủy.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy giám sát 5 tổ chức Đảng và 7 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra cơ sở tiến hành giám sát thường xuyên đối với 76 đảng viên và 48 chi bộ trực thuộc. Trong năm 2023, huyện không có tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật, không có trường hợp đơn tố cáo đối với đảng viên và khiếu nại kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, không có trường hợp tố cáo tổ chức đảng phải xem xét giải quyết.

Theo đánh giá của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cần Đước, thông qua công tác KTGS giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên trong Đảng bộ huyện nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác KTGS; từng bước khắc phục tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác KTGS; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, góp phần ngăn ngừa sai phạm.

Thực tế cho thấy, việc quan tâm đào tạo, sắp xếp, bố trí cán bộ và tăng cường công tác KTGS đem lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH và công tác xây dựng Đảng của huyện. Đặc biệt là góp phần giữ vững, phát huy huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh, huyện Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, tiến tới xây dựng thành công huyện nông thôn mới./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết