Tiếng Việt | English

12/06/2015 - 11:08

Xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp

Thời gian qua, vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã có lối làm việc tùy tiện, nặng về hành chính, quan liêu,... làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, chính quyền, giảm hiệu quả công việc trong các cơ quan Nhà nước. Cho nên, trong nhiệm kỳ 2015-2020, để có các nhà lãnh đạo, quản lý bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có kiến thức chuyên môn, nhất là phong cách làm việc,... là mục tiêu cũng là mong muốn của toàn Đảng, toàn dân.

Điều đó đặt ra yêu cầu cao về phong cách lãnh đạo, quản lý của cán bộ, đòi hỏi họ phải tự mình tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ. Tuy nhiên, việc xây dựng phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý sẽ không tách rời việc đổi mới cơ chế lãnh đạo, quản lý xã hội. Vì vậy, cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế này, trong đó nổi lên là phải tiếp tục phân định rõ chức năng lãnh đạo của Đảng với chức năng quản lý của Nhà nước. Giữa các cơ quan, đơn vị cần tăng cường phối hợp trong công tác, chủ động thiết lập và giải quyết đúng đắn các mối quan hệ, khắc phục tình trạng làm việc khép kín, cục bộ, bảo thủ, phân công, phân nhiệm không rõ ràng, chồng chéo, thủ tục rườm rà, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Tóm lại, người cán bộ lãnh đạo, quản lý cần xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, có tính kế hoạch cao, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, hòa mình với quần chúng để nghe được những điều quần chúng nói, thấu hiểu quần chúng để lãnh đạo họ. Có như vậy mới đáp ứng được sự kỳ vọng của nhân dân./.

Huỳnh Thị Thu Năm

Chia sẻ bài viết