Tiếng Việt | English

31/07/2020 - 14:50

Long An xây dựng hoàn thiện bộ phần mềm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh

Ngày 31/7, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử (XDCQĐT) tỉnh Long An tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh – Nguyễn Bá Luân chủ trì hội nghị

6 tháng qua, công tác triển khai XDCQĐT theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh được các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện, nổi bật là bảo đảm tiến độ triển khai các chương trình, dự án, Trung tâm dữ liệu tỉnh được nâng cấp theo quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Song song đó, công tác ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục phát huy hiệu quả, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch năm. Ban Chỉ đạo đã xây dựng hoàn thiện bộ phần mềm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh, nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành, bảo đảm kết nối liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia.

Tuy nhiên, nhiều máy tính trang bị cho cấp xã nhiều năm chưa được nâng cấp, thay thế nên không đáp ứng nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, nhiều phần mềm ứng dụng và cơ sở dữ liệu của các ngành còn rời rạc, chưa kết nối được với nhau trong nội tỉnh và giữa tỉnh với các bộ, ngành,...

Tại hội nghị, đại biểu cũng ý kiến một số nội dung liên quan đến việc kiện toàn Ban Chỉ đạo XDCQĐT tỉnh phù hợp với Quyết định số 701 ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; nâng cấp, đầu tư bổ sung máy tính cho cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch 172 của UBND tỉnh cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị định 47 về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong cơ quan nhà nước.

6 tháng cuối năm 2020, Ban Chỉ đạo XDCQĐT tỉnh tiếp tục phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, trọng tâm là ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Long An 2.0; Kế hoạch triển khai “Đề án phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030” (khi được UBND tỉnh phê duyệt); tập trung xây dựng Chương trình chuyển đổi số tỉnh Long An, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030,.../.

          Sông Măng

Chia sẻ bài viết