Tiếng Việt | English

20/01/2023 - 09:50

Cần Đước: Kiện toàn, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện là yếu tố quan trọng để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Huyện Cần Đước, tỉnh Long An chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đảng bộ huyện Cần Đước hiện có trên 3.430 đảng viên (ĐV) sinh hoạt tại 37 đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Các cấp ủy Đảng trong huyện tập trung triển khai, thực hiện nghị quyết đảng bộ các cấp trong năm 2022. Đây là quyết tâm của cả hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ (CB), công chức từ huyện đến cơ sở. Từng TCCSĐ không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy trong năm 2022.

Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Văn Đát tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị 07 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc, triển khai hiệu quả theo các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy và được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc; đội ngũ CBĐV nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện trong giai đoạn hiện nay. Cấp ủy Đảng quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, dân chủ, nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức và cá nhân người đứng đầu. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân trong Đảng, hệ thống chính trị và chức trách, nhiệm vụ của từng cấp ủy viên; giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình.

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “CB là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hay thất bại đều do CB tốt hoặc kém”, Đảng bộ huyện triển khai hiệu quả công tác củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBĐV, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác quy hoạch, đào tạo CB được Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo. Các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan mạnh dạn quy hoạch CB trẻ, CB nữ có trình độ, phẩm chất đạo đức tốt để đào tạo, bồi dưỡng. Việc quy hoạch CB bảo đảm 3 độ tuổi, tỷ lệ quy định cấp ủy từ 1,5-2 lần, CB trẻ trên 15%, CB nữ từ 15-20%. Công tác quy hoạch CB theo hướng “động” và “mở”. Việc điều động CB kinh qua cơ sở để đào tạo kinh nghiệm thực tiễn, sắp xếp, bố trí, đề bạt đội ngũ CB kế thừa được chú trọng thực hiện.

Việc điều động cán bộ kinh qua cơ sở giúp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý chặt chẽ tổ chức bộ máy và biên chế của hệ thống chính trị trên địa bàn, bảo đảm số lượng và chất lượng theo quy định, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quán triệt, chỉ đạo, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế. Trên cơ sở đó, kiện toàn, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ CB, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở hợp lý, bảo đảm số lượng và trình độ chuyên môn, theo hướng tinh gọn, ổn định. 

Vai trò quản lý, điều hành của tập thể và cá nhân được phân định rõ; đoàn kết nội bộ được bảo đảm; trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được phát huy; nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng có bước chuyển biến tích cực. Việc tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy trên địa bàn huyện cơ bản bảo đảm theo quy định.

Qua thực hiện mô hình Niềm nở khi tiếp xúc, tận tình khi hướng dẫn, trách nhiệm khi giải quyết công việc, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Cần Đước nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ

Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ trong đội ngũ CBĐV, công chức, viên chức được các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, CBĐV nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng, quyết tâm trong tổ chức, thực hiện. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành tổ chức, kỷ luật, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, học tập, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, trách nhiệm trong thực thi công vụ, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng sinh hoạt của TCCSĐ thuộc Đảng bộ huyện được nâng lên rõ rệt. Nhiều TCCSĐ giữ vững, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo CBĐV, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cấp ủy cấp trên. Thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Năm 2023, tuy có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen nhưng với quyết tâm của toàn Đảng bộ, tin tưởng rằng, chất lượng TCCSĐ trong huyện tiếp tục được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy đề ra. Tất cả vì mục tiêu xây dựng huyện Cần Đước giàu đẹp, văn minh./.

Với sự nỗ lực và quyết tâm chính trị cao của từng cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện, năm 2021, Đảng bộ huyện Cần Đước được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Văn Đát

Chia sẻ bài viết