Tiếng Việt | English

28/05/2023 - 13:56

Cập nhật kiến thức pháp luật về tài nguyên và môi trường

Trong 2 ngày 27 và 28/5, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Long An tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành pháp luật lĩnh vực TN&MT.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Hoạt động tập huấn theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong lĩnh vực TN&MT trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu được phổ biến một số nội dung liên quan đến Nghị định số 10/2023/NĐ-CP, ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Công văn số 4221/UBND-KTTC, ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh về việc giao quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với các trường hợp quy định khoản 4, Điều 95 và khoản 3, Điều 105 Luật Đất đai năm 2013.

Báo cáo viên cũng thông tin Chỉ thị số 48-CT/TU, ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đầu tư, xây dựng và cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 788/KH BCĐGPMB, ngày 29/3/2023 của Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn tỉnh Long An năm 2023; Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước năm 2012; Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND, ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Long An.

Theo Phó Giám đốc Sở TN&MT - Nguyễn Văn Thông, đây là hoạt động cung cấp, bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng chuyên ngành pháp luật TN&MT, qua đó hỗ trợ, tạo thuận lợi cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết