Tiếng Việt | English

08/01/2016 - 10:41

Cờ gặp phong

Chào mừng Đại hội Mười Hai 

Niềm tin hy vọng, lên đài thành công

Búa liềm tô thắm cờ hồng

Dải hình chữ S, biển Đông một nhà

A-SE-AN hát khúc ca

Cộng đồng phát triển vượt xa chân trời

Đứng lên làm chủ cuộc đời

Tự do - Độc lập, cảnh, người rộn vang

Giàu, nghèo khép lại tấc gang

Đường to vươn tới bản, làng xa xôi

Rừng xanh phủ kín núi đồi

Cây con thương hiệu đâm chồi nở hoa

Công trường, nhà máy tăng ca

Hiền tài nguyên khí dân ta đón chờ

Con thuyền chèo, lái ước mơ

Đảng trong cuộc sống như cờ gặp phong

Đảng là một tấm gương trong

Trên đường cách mạng ở tròng mắt Dân.

Vĩnh Phong, Hải Phòng 4/1/2016
Nhà giáo chiến sĩ, cán bộ hưu trí - Nguyễn Đình Ngạn

Chia sẻ bài viết