Tiếng Việt | English

23/01/2018 - 09:54

Đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội

Hiện nay, hệ thống chính sách an sinh xã hội (ASXH) từng bước được hoàn thiện, bảo đảm quyền lợi của người dân, đặc biệt quan tâm đến người có công với cách mạng, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, góp phần bảo đảm thu nhập và đời sống cho họ.

Tuy nhiên, việc thực hiện các chính sách ASXH còn nhiều khó khăn, chênh lệch về mức sống giữa các vùng, miền, giữa nông thôn và thành thị; các chế độ, chính sách, mức hỗ trợ còn thấp so với nhu cầu phát triển bền vững; huy động nguồn lực cho ASXH còn hạn chế, chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách ASXH, các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, cùng góp sức tạo bước đột phá về ASXH, tạo đà cho sự phát triển bền vững. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần rà soát, nắm chắc các nhóm đối tượng để thực hiện đồng bộ các giải pháp, bảo đảm chính sách ASXH phù hợp, hiệu quả: Giảm nghèo, kết hợp dạy nghề với tổ chức sản xuất, dạy nghề, giải quyết việc làm, cho vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, mang lại thu nhập ổn định cho người dân,... Đồng thời, tăng cường huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác ASXH với các hoạt động thiết thực vì người nghèo, người có công với cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh vùng khó khăn, người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật,... nhằm giúp họ ổn định cuộc sống. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và phương thức tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác ASXH, hướng đến mở rộng đối tượng; tăng cường các hoạt động trợ giúp thường xuyên, đột xuất và cứu trợ tự nguyện nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân. Cơ quan quản lý nhà nước cũng thường xuyên thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách ASXH bảo đảm quyền lợi tối đa cho người dân.

Việc đẩy mạnh thực hiện các chính sách ASXH là giải pháp khả thi để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương./.

Hoàn Thành

Chia sẻ bài viết