Tiếng Việt | English

25/02/2021 - 09:06

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Đại hội (ĐH) Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp, được cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước tin tưởng và nhất trí cao. Tất cả vấn đề đã được cụ thể hóa trong ĐH được tập trung toàn bộ trí tuệ, phát huy dân chủ, chọn đúng và trúng những vấn đề quan trọng và đề ra giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của Nghị quyết (NQ) ĐH XIII của Đảng, các ngành, các cấp, địa phương trong tỉnh tiếp tục quyết tâm, thống nhất cao và có biện pháp thực hiện quyết liệt, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp, tư duy đúng đắn. Theo đó, các cấp ủy Đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả của ĐH đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các địa phương cần cụ thể hóa và xây dựng các kế hoạch, chương trình thực hiện NQĐH XIII của Đảng gắn với NQ của cấp ủy cơ sở một cách nghiêm túc, thiết thực, lâu dài và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Ngoài ra, tăng cường phối hợp thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, có sự phân công trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân,... Đồng thời, củng cố, kiện toàn cán bộ sau ĐH; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương, đơn vị trong quá trình quán triệt và thực hiện NQ, bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của các tổ chức Đảng và đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu.

Việc thực hiện NQĐH XIII của Đảng gắn với NQ của cấp ủy cơ sở một cách nghiêm túc là góp phần đưa NQĐH Đảng các cấp vào cuộc sống một cách thiết thực và hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Nhất Vĩnh

Chia sẻ bài viết