Tiếng Việt | English

22/06/2020 - 11:05

Gia đình là mái ấm

Gia đình là tế bào xã hội, nơi duy trì nòi giống, hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Gia đình còn là động lực, điểm tựa vững chắc giúp chúng ta vững bước trên đường đời. Chính vì vậy, khi đề cập đến gia đình, mái ấm gia đình - món quà cuộc sống là đề cập đến ý thức và trách nhiệm của từng thành viên gia đình trong việc cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình.

Hiện nay, ngoài những mặt tích cực thì những mặt trái, tiêu cực xã hội đã tác động không nhỏ đến hạnh phúc gia đình, mái ấm gia đình như tệ nạn cờ bạc, rượu, bia, ma túy, lười lao động, thiếu trách nhiệm với con cái, với gia đình,… Chính vì vậy, đòi hỏi mỗi thành viên gia đình càng phải nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình để xây dựng và giữ gìn mái ấm gia đình để gia đình thật sự là món quà cuộc sống. 

Để gia đình thật sự là tổ ấm thì từng thành viên gia đình cần quan tâm chia sẻ về mọi mặt với thành viên khác trong gia đình, tạo điều kiện cho nhau trong học tập, nâng cao trình độ và tham gia hoạt động xã hội; quan tâm thực hiện bình đẳng giới, làm cho các mối quan hệ trong gia đình trở nên dân chủ, công bằng, văn minh hơn, tôn trọng suy nghĩ, mong muốn của thành viên khác nhằm hạn chế những xung đột trong gia đình; phải biết dành thời gian, tình yêu thương cho nhau và làm tròn nghĩa vụ, bổn phận của mình cùng nhau xây dựng và giữ gìn mái ấm gia đình. 

Mỗi thành viên trong gia đình cần nhận thức “mái ấm gia đình - món quà cuộc sống” để từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình cùng với thành viên khác trong gia đình nâng cao giá trị, chất lượng gia đình để gia đình thật sự là món quà cuộc sống, để món quà cuộc sống ấy thật sự là động lực, điểm tựa vững chắc giúp chúng ta mạnh mẽ bước đi trong cuộc sống và góp phần tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Nguyễn Minh Khuê

 

Chia sẻ bài viết