Tiếng Việt | English

07/08/2022 - 16:08

Giai đoạn 2021-2025, nhu cầu về nhà ở tỉnh Long An cần tăng thêm gần 34 triệu mét vuông sàn  

Liên quan đến Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, HĐND tỉnh Long An đã ban hành Nghị quyết số 10 điều chỉnh một số nội dung chương trình này tại kỳ họp lệ giữa năm 2022.

Long An phấn đấu chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đến năm 2025 đạt 37m2 sàn/người, trong đó khu vực đô thị là 39m2 sàn/người (Trong ảnh: Đô thị TP.Tân An)

Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND được HĐND tỉnh thông qua ngày 13/7/2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2022. HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh một số nội dung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Long An giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND, ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Long An giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo Quyết định số 2161/QĐ-TTg, ngày 22/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045: “Đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 27m2 sàn/người, trong đó, diện tích nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt 28m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 26m2 sàn/người. Đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 30m2 sàn/người, trong đó diện tích nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt 32m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 28m2 sàn/người”.

Do đó, HĐND tỉnh Long An điều chỉnh nhu cầu về nhà ở của tỉnh giai đoạn 2021-2025 cần tăng thêm khoảng 33,9 triệu m2 sàn; giai đoạn 2026-2030 cần tăng thêm khoảng 51,2 triệu m2 sàn. Nhu cầu về diện tích đất ở để phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 là 39.710ha. Trong đó, nhu cầu diện tích đất để phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư là 26.878ha, diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội là 3.924ha và 8.908ha đất ở để phát triển nhà ở công vụ, nhà ở tái định cư và nhà ở do dân tự xây dựng.

Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cũng điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển nhà ở đến năm 2025, phấn đấu chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 37m2 sàn/người, trong đó khu vực đô thị là 39m2 sàn/người, khu vực nông thôn là 36,2m2 sàn/người. Tổng diện tích nhà ở tăng thêm của tỉnh giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 33,9 triệu m2 sàn. Toàn tỉnh phấn đấu nâng chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 95,8%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ còn 4,2%.

Đến năm 2030, Long An phấn đấu chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 44m2 sàn/người; tổng diện tích nhà ở tăng thêm của tỉnh giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 51,2 triệu m2 sàn; phấn đấu nâng cao chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 98,4%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ còn 1,6%.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được, để hiện thực những mục tiêu trên, tỉnh sẽ tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở thương mại để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu của các đối tượng có khả năng chi trả, phù hợp với điều kiện phát triển KT-XH của mỗi khu vực và từng thời kỳ của tỉnh; đồng thời triển khai các cơ chế, chính sách, thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu của Trung ương và của tỉnh để hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội nhằm giải quyết chỗ ở cho các nhóm đối tượng chính sách xã hội có khó khăn về nhà ở nhưng không đủ khả năng thanh toán theo cơ chế thị trường trên địa bàn.

Cùng với đó, tỉnh sẽ rà soát, đề xuất ban hành các cơ chế chính sách ưu đãi riêng của tỉnh nhằm thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực tham gia phát triển nhà ở, hạ tầng đô thị; dành quỹ đất cho việc phát triển nhà ở bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch phân khu đã được phê duyệt; công khai hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản, minh bạch các dự án nhà ở trên phương tiện đại chúng để tất cả các đối tượng có nhu cầu nắm bắt thông tin; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong việc đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở theo hướng đơn giản hóa thủ tục, dễ thực hiện và rút ngắn thời gian,...

Dự kiến nhu cầu về vốn để đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 khoảng trên 254 ngàn tỉ đồng, giai đoạn 2026-2030 khoảng trên 492 ngàn tỉ đồng./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết