Tiếng Việt | English

28/05/2024 - 17:05

Giám sát việc lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận tại huyện Châu Thành

Ngày 28/5, Đoàn giám sát 1377 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Trưởng Ban Dân vận – Phạm Văn Bốn làm Trưởng đoàn đã đến giám sát việc lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế 09-QC/TU, ngày 28/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận của hệ thống chính trị đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Long An.

Tỉnh ủy giám sát việc thực hiện Quy chế 09-QC/TU đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành

Sau hơn 2 năm thực hiện quy chế, công tác dân vận trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của các cấp, các ngành được nâng lên. Công tác dân vận đã góp phần thiết thực xây dựng đoàn kết trong Nhân dân, thúc đẩy KT-XH phát triển, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Hoạt động giám sát, góp ý đã giúp cho cấp ủy, chính quyền thấy được những tồn tại, hạn chế, từ đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến Nhân dân. Các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân đã đi vào trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề Nhân dân quan tâm.

Phát biểu kết luận cuộc giám sát, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Phạm Văn Bốn ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức triển khai Quy chế 09-QC/TU của Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành. Đặc biệt là việc cụ thể hóa công tác lãnh, chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các mô hình góp phần xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Ông cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong việc lãnh, chỉ đạo thực hiện Quy chế 09-QC/TU của Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành.

Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyên ủy Châu Thành cần tiếp tục quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế 09-QC/TU về công tác dân vận nhằm đạt kết quả cao. Trong đó, chú trọng vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tạo sự thống nhất cao trong lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ từ huyện đến các xã, thị trấn, góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; chủ động lựa chọn những vấn đề xác đáng, xuất phát từ thực tiễn để đề xuất những nhiệm vụ, chủ trương mới về công tác dân vận, huy động sức mạnh toàn dân trong tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị./.

Hoàng Anh

Chia sẻ bài viết