Tiếng Việt | English

21/05/2024 - 20:49

Giám sát việc lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận tại huyện Tân Thạnh  

Chiều 21/5, Đoàn giám sát 1377 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An - Trương Văn Nọ làm Trưởng đoàn đến giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị tại huyện Tân Thạnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ khẳng định tầm quan trọng của công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, nhất là Quy chế số 09-QC/TU. Đến nay, hệ thống chính trị trong toàn huyện có nhiều chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức Đảng, cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo thực hiện công tác dân vận sát với tình hình của địa phương.

Hoạt động của hệ thống dân vận từng bước nâng cao hiệu quả, đổi mới phương thức vận động quần chúng phù hợp với cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Công tác dân tộc, tôn giáo luôn được quan tâm, mối quan hệ gắn kết được xây dựng, củng cố. Tổ chức bộ máy, cán bộ dân vận các cấp được kiện toàn, chất lượng tham mưu, đề xuất từng bước được nâng cao.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực được xây dựng mang lại hiệu quả thiết thực nhất là trong xây dựng nông thôn mới, công tác an sinh xã hội.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã trao đổi, chỉ ra những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân trong triển khai thực hiện công tác dân vận của các ngành, lĩnh vực trong thời gian qua; đồng thời, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ khẳng định tầm quan trọng của công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hiện nay, nhất là trong công tác chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Ông đề nghị Thường trực Huyện ủy Tân Thạnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo đối với các nội dung hoạt động của công tác dân vận. Trong công tác tuyên truyền, vận động cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường bám, nắm cơ sở; chú trọng việc lấy ý kiến của nhân dân; bảo đảm các hoạt động được công khai, dân chủ, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Chia sẻ bài viết