Tiếng Việt | English

30/09/2022 - 09:24

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Thạnh: Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên  

Xác định công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đồng thời, góp phần ngăn ngừa và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Trong 9 tháng năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Thạnh, tỉnh Long An làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và đạt được nhiều kết quả khả quan.

Kiểm tra, giám sát tại xã Tân Hòa

Ngay từ đầu năm, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Thạnh tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022. Đồng thời, tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát đề ra. Kết quả, đến nay, thành lập 3 đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra 3 chuyên đề đối với 5 tổ chức đảng và 5 cá nhân người đứng đầu cấp ủy trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình đột phá của đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thích ứng biến đổi khí hậu; công tác củng cố tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên; việc tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy còn tiến hành giám sát 3 chuyên đề đối với 6 tổ chức đảng và 6 cá nhân người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cấp ủy, chi bộ trong việc mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, liên doanh liên kết trang thiết bị y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với người; việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị; việc tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” và Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của dân”. 

Qua kiểm tra các tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở thực hiện tốt phương châm, phương hướng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Riêng đối với những vấn đề còn hạn chế, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở khắc phục những hạn chế, thiếu sót. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát còn gặp khó khăn, hạn chế nhất định như việc nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên của cán bộ làm công tác kiểm tra có lúc còn chậm; quản lý thu, chi đảng phí thiếu chặt chẽ, không đúng mục đích; việc kiểm tra, giám sát mang tính chất ngăn ngừa, giáo dục có lúc chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát có nơi chậm khắc phục sửa chữa, có trường hợp phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. 

Nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát 3 tháng cuối năm, Đảng bộ huyện Tân Thạnh tiếp tục quán triệt thực hiện đúng quy định, quyết định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; giám sát thường xuyên tổ chức Đảng và đảng viên trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc giữ gìn đoàn kết nội bộ, phẩm chất đạo đức, lối sống, đoàn kết nội bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ; tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả./.

Tô Thành Quốc

Chia sẻ bài viết