Tiếng Việt | English

04/08/2015 - 15:15

Hội nghị an ninh trật tự vùng Tây Bắc năm 2015

Công tác bảo đảm an ninh trật tự vùng Tây Bắc đã đạt được những kết quả quan trọng.

Sáng 4/8, tại Tuyên Quang, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức Hội nghị bảo đảm an ninh, trật tự một số tỉnh trung du và miền núi phía Bắc năm 2015. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong vùng, công tác bảo đảm an ninh trật tự vùng Tây Bắc đã đạt được những kết quả quan trọng. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được ổn định, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và phần tử xấu, kiềm chế được hoạt động tội phạm về ma túy, buôn bán người, di cư tự do, xuất cảnh trái phép.

Đặc biệt, các địa phương đã không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, không để hình thành các điểm nóng về an ninh, trật tự, chủ động triển khai toàn diện các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh, xóa bỏ hoạt động của một số tổ chức bất hợp pháp trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm an ninh trật tự trong vùng còn một số khó khăn, hạn chế cần được khắc phục. Đó là, tình hình an ninh trên tuyến biên giới, hoạt động của tội phạm ma túy, hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở tại một số địa bàn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.

Do đó, để giữ vững sự ổn định về chính trị vùng Tây Bắc, thời gian tới các địa phương cần tiếp tục tập trung sự lãnh đạo của Đảng, không để các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá, củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo nền tảng vững chắc cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn vùng Tây Bắc.

Các đại biểu cũng cho rằng, cần đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh, quốc phòng trên địa bàn với việc tập trung đấu tranh với các hoạt động tuyên truyền của tổ chức bất hợp pháp, chủ động tấn công tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, giải quyết ngay các vụ việc khi phát sinh từ cơ sở, không để các đối tượng xấu lợi dụng chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc.

Quan tâm đến nhu cầu chính đáng về văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc thiểu số, gắn với việc thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thường xuyên chăm lo củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, bố trí cơ cấu cán bộ hợp lý, ưu tiên cán bộ là người dân tộc thiểu số tham gia vào cấp ủy, chính quyền, đoàn thể.

Đặc biệt, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ cơ sở, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, tuyên truyền và vận động nhân dân không nghe theo các tổ chức bất hợp pháp.

Cần tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và đấu tranh với các phần tử xấu, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội hiện nay./.

Văn Hiếu/VOV- Trung tâm Tin 

Chia sẻ bài viết