Tiếng Việt | English

17/08/2020 - 12:33

Luật PPP: Hướng đến chia sẻ hài hòa cả lợi ích và rủi ro

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Luật PPP thể hiện cam kết của Nhà nước về mặt pháp lý với các nhà đầu tư, tạo sự yên tâm cho nhà đầu tư khi tham gia cùng Nhà nước vào dự án PPP.