Tiếng Việt | English

09/12/2022 - 11:07

Nâng cao hiệu quả quản lý đất đai

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) trong năm 2023.

Theo Phó Giám đốc Sở TN&MT - Nguyễn Tân Thuấn, trong năm 2022, ngành nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được cấp trên giao. Các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng đạt kế hoạch (thu gom và xử lý rác thải khu vực đô thị đạt 100%; thu gom và xử lý rác thải khu vực nông thôn theo chỉ tiêu được giao năm 2022 (70%), thực hiện đạt; khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung được giao chỉ tiêu năm 2022 (98%), thực hiện đạt).

Tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài nguyên và Môi trường trong năm 2023 (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, lĩnh vực TN&MT còn một số tồn tại nhất định: Việc tham mưu UBND tỉnh lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai thời kỳ 2021-2030, phân khai chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, tham mưu phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Long An còn chậm tiến độ. Công tác thanh, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật, những vấn đề bức xúc đang đặt ra, nhất là lĩnh vực đất đai, môi trường còn hạn chế. Vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, khai thác khoáng sản còn xảy ra ở một số nơi, chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời,... Tình hình trám, lấp giếng tại các cụm công nghiệp còn chậm chỉnh trang.

Phó Giám đốc Sở TN&MT - Nguyễn Tân Thuấn thông tin: Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong năm 2023, ngành tập trung khắc phục các hạn chế, tồn tại và đề ra một số giải pháp cụ thể. Trong đó, trọng tâm, ngành tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai, tham mưu phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030; tiếp tục theo dõi, đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thành triển khai, thực hiện Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Long An bảo đảm đúng tiến độ. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về cơ chế tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh, trình tự thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, ngành theo dõi, đôn đốc và giải trình với Bộ TN&MT, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đặc biệt quan tâm đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án đầu tư công; triển khai, thực hiện các công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sở chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong đó, tập trung các dự án thuộc công trình trọng điểm, chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và những dự án còn vướng mắc, kéo dài. Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất, kịp thời tham mưu và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án giá đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án trên địa bàn tỉnh, các dự án xác định nghĩa vụ tài chính trên 20 tỉ đồng.

Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Rà soát, đôn đốc UBND cấp huyện trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư khi người dân bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các doanh nghiệp cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh hoàn thành phương án sử dụng đất, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Sở chủ trì quản lý tốt rác thải công nghiệp, nguy hại, rác thải sinh hoạt; tham mưu các giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại 3 cụm công nghiệp: Hoàng Gia, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông; tình trạng ô nhiễm cục bộ các tuyến kênh, rạch; kiểm soát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường khu, cụm công nghiệp, khu dân cư đô thị.

Khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung được giao chỉ tiêu năm 2022 (98%) và đã thực hiện đạt

Ban Giám đốc Sở chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường thanh tra việc chậm đưa đất vào sử dụng; công tác TN&MT tại địa phương; công tác bảo vệ môi trường tại khu, cụm công nghiệp; việc khai thác khoáng sản. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về TN&MT theo hướng phối hợp chặt chẽ từ địa phương, cơ sở, tập trung những vấn đề bức xúc đang đặt ra, nhất là lĩnh vực đất đai, môi trường. Kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ ổn định môi trường, phấn đấu giải quyết tốt các điểm ô nhiễm môi trường đang tồn tại. Kiên quyết xử lý dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật đối với trường hợp chuyển nhượng đất đai, khai thác trái phép hầm đất trên địa bàn tỉnh. Rà soát việc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Mặt khác, Sở đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực TN&MT; tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đúng quy định. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) cho cá nhân và tổ chức; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông", phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm, hồ sơ trễ hạn. Phấn đấu hồ sơ, TTHC trễ hạn ở cấp tỉnh dưới 1%, cấp huyện, cấp xã dưới 2%.

Đồng thời, Sở hoàn thành các dự án, bảo đảm giải ngân đúng tiến độ nguồn vốn sự nghiệp, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ nguồn đất san lấp phục vụ các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Ngoài ra, Sở phối hợp địa phương tập trung trám lấp giếng khoan ở các khu vực có hệ thống cấp nước tập trung; hậu kiểm việc đóng bít giếng khoan đối với các khu, cụm công nghiệp đã có đường cấp nước tập trung tại các cụm công nghiệp: Hoàng Gia, Đức Hòa Hạ (huyện Đức Hòa)./.

Sơn Quê

Chia sẻ bài viết