Tiếng Việt | English

11/10/2018 - 21:36

Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách trong Khối Doanh nghiệp TW

Chiều 11/10, các Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ đã được ký tại Hà Nội.

Lễ ký Quy chế phối hợp công tác. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Viết Thanh đã dự lễ ký.

Theo bản Quy chế, việc phối hợp giữa các cơ quan căn cứ vào Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên. Quá trình phối hợp được thực hiện trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để các bên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và quy định của pháp luật; góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí, phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền và tài sản của Nhà nước trong các doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Quy chế phối hợp nêu rõ, các cơ quan sẽ thông báo cho nhau về quyết định kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nghị quyết của đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương; phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu, kinh nghiệm và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quản lý tài chính tại doanh nghiệp nhà nước, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và công tác xây dựng đảng. 

Khi phát hiện tổ chức và cá nhân trong các doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương có dấu hiệu vi phạm về công tác tài chính, chính sách pháp luật của nhà nước… các bên sẽ thông báo, phối hợp thực hiện theo thẩm quyền. 

Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các doanh nghiệp được kiểm toán, thanh tra để chỉ đạo doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành các quyết định, kết luận kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Thông qua kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ phối hợp cùng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ xem xét ban hành chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp.

Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước giao Vụ Tổng hợp; Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ giao Văn phòng Ban Cán sự đảng và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối là những đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm tham mưu, theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện các Quy chế này với Ban Cán sự đảng và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Trước đó, năm 2011, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ký các Quy chế phối hợp với Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước và Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ. 

Qua 8 năm thực hiện, các Quy chế phối hợp công tác đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cũng như công tác triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần thực hiện nghiêm túc các quyết định kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp hành quy định về quản lý, sử dụng vốn, tài sản, đất đai... tại các doanh nghiệp trong Khối. 

Việc thực hiện các Quy chế góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, khắc phục những tồn tại, hạn chế được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm toán, công tác kiểm tra, giám sát. 

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ đã chủ động phối hợp, trao đổi thông tin trong quản lý cán bộ, thực hiện quy trình công tác cán bộ, công tác nhân sự cấp ủy, công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp.

Kết quả thực hiện các Quy chế phối hợp công tác cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong Khối thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, góp phần bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng trong doanh nghiệp./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết