Tiếng Việt | English

21/07/2020 - 10:40

Nêu cao vai trò người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng

Xác định phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài; lấy phòng ngừa là chính; gắn PCTN với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua, tỉnh Long An phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó nêu cao vai trò của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ PCTN.

Tòa án xét xử một vụ án, bị cáo bị truy tố về tội nhận hối lộ

Tòa án xét xử một vụ án, bị cáo bị truy tố về tội nhận hối lộ
6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh phát hiện 3 vụ việc với 5 đối tượng tham nhũng. So với cùng kỳ, số vụ việc tham nhũng tăng (3/2 vụ), số tiền cũng tăng (1.650/41 triệu đồng). Qua công tác thanh tra, điều tra và thông tin dư luận xã hội cho thấy, tình hình tham nhũng diễn ra trong thực tế rất tinh vi, khó phát hiện; chưa phát hiện vụ việc tiêu cực, tham nhũng lớn, nghiêm trọng mang tính có tổ chức, lợi ích nhóm nhưng các dấu hiệu về tiêu cực, tham nhũng, chủ yếu là “tham nhũng vặt” vẫn còn xảy ra.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo các cấp, các ngành nâng cao ý thức, trách nhiệm, đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, hạn chế các điều kiện phát sinh tiêu cực, tham nhũng như công khai, minh bạch trong sử dụng ngân sách, tài sản công, đầu tư xây dựng; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện tham nhũng.

Bên cạnh đó, công tác PCTN vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Hoạt động tuyên truyền gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc huy động người dân tham gia; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa sâu sát, một số nơi chưa phát huy tốt vai trò phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể; nhận thức về PCTN của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người dân còn hạn chế. Ngoài ra, việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định còn chậm, chưa đồng đều; việc giải quyết các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng của các cơ quan chức năng tiến độ vẫn còn chậm.

Thời gian tới, tỉnh tăng cường kiểm tra, thanh tra phát hiện tham nhũng, đặc biệt, chú trọng đến các lĩnh vực quản lý đất đai; xây dựng cơ bản; thuế; quản lý tài sản và tài chính công; cấp vốn ngân sách, cấp giấy phép các loại;… Báo cáo về kết quả công tác PCTN 6 tháng đầu năm 2020 trình tại kỳ họp 21, HĐND tỉnh khóa IX, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần thông tin, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN. 

Các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về lối sống, đạo đức cho cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng giáo dục về bản lĩnh chính trị, kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, ý thức tự phê bình và phê bình, tự giác trong rèn luyện cần, kiệm, liêm, chính. 

Song song đó, tỉnh đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; quan tâm thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra, giám sát nội bộ. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kịp thời rà soát, chấn chỉnh và từng bước nâng cao hiệu quả việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần, tỉnh sẽ đẩy mạnh phân cấp quản lý, cải cách hành chính; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về thực hiện các chế độ, tiêu chuẩn, định mức; đôn đốc, kiểm tra, nâng cao hiệu quả việc thực hiện minh bạch tài sản thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng của các cơ quan, đơn vị, cá nhân; tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý để phát huy hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Đồng thời, tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng; quan tâm khắc phục những hạn chế trong công tác phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng đã phát hiện theo đúng quy định của pháp luật; chú trọng giải quyết có hiệu quả các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, các thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, doanh nghiệp và công dân liên quan đến các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, tham nhũng, nhất là các hành vi “tham nhũng vặt”.

Cùng với nhiều giải pháp thì phải tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Nghiêm khắc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng./.

Vũ Quang

 

Chia sẻ bài viết