Tiếng Việt | English

14/01/2021 - 13:40

Ngành Tài nguyên và Môi trường phấn đấu đạt kết quả tốt từ đầu năm

Phát huy những kết quả đã đạt, khắc phục những hạn chế, ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tiếp tục ra sức, phấn đấu ngay từ đầu năm mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ do cấp trên giao.

Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai có nhiều chuyển biến

Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai có nhiều chuyển biến

Nhiều kết quả tích cực

Theo Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Long An - Nguyễn Tân Thuấn, năm 2020, ngành đã khẩn trương xây dựng, triển khai toàn diện, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Bộ TN&MT, các nghị quyết, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và nhiệm vụ chính trị của địa phương trên tinh thần “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Các nhiệm vụ của ngành TN&MT được triển khai, thực hiện bảo đảm chất lượng, hoàn thành vượt tiến độ so với chương trình, kế hoạch đã đề ra ngay từ đầu năm. Cơ quan bảo đảm thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi để Bộ TN&MT, các cấp ủy Đảng, UBND cùng cấp theo dõi, quản lý góp phần bảo đảm việc tổ chức, điều hành phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

Toàn ngành đạt những chỉ tiêu cơ bản đặt ra, các kết quả trên đóng góp quan trọng cho việc cùng tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH. Ngành đóng góp cho ngân sách trực tiếp thông qua các nguồn thu từ đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, gián tiếp thông qua việc tăng cường kiểm soát tốt các vấn đề môi trường, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường.

Công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tiếp tục được thực hiện; hoàn thành công tác kiểm kê, thống kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng định kỳ 5 năm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Tập trung đóng cửa mỏ các hầm đất đã khai thác xong, lập thủ tục cho thuê sử dụng bảo đảm phù hợp; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Công tác cấp giấy phép cho hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch khai thác khoáng sản đã được phê duyệt và đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản một cách công khai, minh bạch. Đưa vào vận hành các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát các khu, cụm công nghiệp các đơn vị có nguồn thải lớn, không để xảy ra tình trạng gây ô nhiễm môi trường. Tình hình khiếu nại, tố cáo không còn điểm nóng so với những năm trước đây, đặc biệt là khiếu nại vượt cấp hầu như không còn, công tác hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai được đặc biệt coi trọng nhằm ổn định an ninh, trật tự ở địa phương.

Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực môi trường được chú trọng thực hiện

Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực môi trường được chú trọng thực hiện

Trong đó, lĩnh vực đất đai tiếp tục được quan tâm, thực hiện. Sở hoàn thành rà soát danh mục cần thu hồi đất năm 2020, 2021 và danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa để trình HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ họp. Hoàn thành công tác rà soát, đề xuất chỉ tiêu sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực. Dự án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Long An được hoàn thành.

Sở thường xuyên phối hợp các đơn vị tổ chức thực hiện, tổng hợp và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 720-KL/TU, ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 89/KH-BCĐGPMB, ngày 16/4/2020 của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng tỉnh. Từ khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận 720-KL/TU, tính đến cuối năm 2020 đã bồi thường được 848,32ha.

Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, tài nguyên nước và khí tượng - thủy văn đạt nhiều kết quả tích cực. Sở TN&MT tích cực phối hợp các địa phương, sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện. Đến nay, Sở thu hồi chỉnh lý đất đai 440/629 hầm đã khai thác xong (trước đây vừa khai thác, vừa lập thủ tục để san lấp các công trình trọng điểm, cấp bách của địa phương), với tổng diện tích 670ha; thực hiện đóng bít các giếng khoan trên địa bàn huyện Đức Hòa; hoàn thành phương án sử dụng nguồn hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hỗ trợ 800 triệu đồng đầu tư lắp đặt 6 hệ thống khử mặn cấp nước ngọt trên địa bàn 2 huyện Cần Đước và Cần Giuộc, giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt do nắng hạn, xâm nhập mặn.

Lĩnh vực môi trường được chú trọng thực hiện. Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn cơ bản đi vào nền nếp. Hiện nay, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt thu gom được khoảng 570-590 tấn/ngày và vận chuyển, xử lý đúng nơi quy định. Hệ thống các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường liên tục được rà soát, sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế, từng bước tạo lập hành lang pháp lý chặt chẽ cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Từ đó, ngày càng nhiều doanh nghiệp quan tâm đầu tư, xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống xử lý khí thải, nước thải theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt. Các địa điểm ô nhiễm môi trường cục bộ, điểm đen, điểm nóng về môi trường được ngành phối hợp các đơn vị cơ bản giải quyết xong.

Sở đôn đốc các cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục và truyền số liệu trực tiếp về Sở TN&MT để theo dõi, quản lý.

Phấn đấu từ đầu năm

Ông Nguyễn Tân Thuấn thông tin, mặc dù đạt nhiều kết quả quan trọng nhưng công tác quản lý TN&MT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Sở đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp tổ chức thực hiện, phấn đấu đạt kết quả tốt ngay từ tháng đầu, quí đầu, làm động lực hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

Sở tập trung thực hiện cải cách hành chính (CCHC); triển khai, thực hiện có chất lượng các văn bản, chỉ đạo của cấp trên về công tác CCHC; nâng cao việc thực hiện quản lý chất lượng theo hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm bảo đảm “chính xác, đầy đủ, kịp thời và đúng pháp luật”; ứng dụng thông tin cơ sở dữ liệu đất đai, góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Sở tiếp tục đầu tư, nâng cấp Trang thông tin điện tử của Sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, bảo đảm kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), chi phí thực hiện TTHC của tổ chức, cá nhân; tuyên truyền CCHC, kiểm soát TTHC; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện tích hợp, cung cấp TTHC mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo quy định.

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thu gom được khoảng 570-590 tấn/ngày và vận chuyển, xử lý đúng nơi quy định

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thu gom được khoảng 570-590 tấn/ngày và vận chuyển, xử lý đúng nơi quy định

Bên cạnh đó, Sở tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế lĩnh vực TN&MT của tỉnh trên cơ sở nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản không còn phù hợp. Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ công chức làm công tác pháp chế trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức gắn với bố trí đúng người, đúng việc, phát huy hiệu quả trong tham mưu giải quyết công việc, quan tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, chú trọng cán bộ trẻ có năng lực, cán bộ nữ; xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức.

Mặt khác, Sở tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách. Đồng thời, tăng cường công tác triển khai, thực hiện dự án, bảo đảm việc giải ngân nguồn vốn sự nghiệp, vốn Trung ương và vốn vay đúng tiến độ.

Đối với nhiệm vụ lĩnh vực chuyên ngành, Sở cũng có kế hoạch, giải pháp cụ thể để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương./.

Kết quả thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2020 trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đạt 3.764,016 tỉ đồng (lĩnh vực đất đai đạt 3.069,558 tỉ đồng, lĩnh vực khoáng sản 33,498 tỉ đồng, lĩnh vực môi trường 660,99 tỉ đồng).

Lực Nguyễn

Chia sẻ bài viết