Tiếng Việt | English

02/01/2022 - 16:05

Ngành Tư pháp đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật và hòa giải cơ sở

Năm 2021, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng ngành Tư pháp tỉnh Long An đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL); đồng thời, tích cực nâng cao chất lượng công tác hòa giải cơ sở (HGCS).

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2022

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2022

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật 

Ngay từ đầu năm 2021, Hội đồng Phối hợp PBGDPL (gọi tắt Hội đồng) của tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác PBGDPL năm 2021 đến thành viên Hội đồng tỉnh, Hội đồng các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, tùy theo tình hình và điều kiện thực tế, các thành viên Hội đồng tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn đã ban hành kế hoạch, văn bản triển khai, thực hiện công tác.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành; các luật, văn bản pháp luật lĩnh vực, ngành thuộc phạm vi quản lý; các chính sách, pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; pháp luật về biển, đảo; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống cháy, nổ; an toàn giao thông; các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp ban hành; phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách có liên quan đến công tác hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19,…

Các hình thức TTPBGDPL được thực hiện trực tiếp như tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, hội thi tìm hiểu pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet, panô, áp phích, tranh cổ động; đăng tải thông tin pháp luật trên cổng, trang thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức, khu dân cư; sinh hoạt Ngày Pháp luật định kỳ. Năm 2021, các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được 2.135 lượt với 7.163 người tham dự.

Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và các văn bản hướng dẫn bầu cử của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm thực hiện. Ngoài việc TTPBGDPL thông qua kênh báo chí, cổng thông tin điện tử thì hệ thống truyền thanh cấp huyện cũng tuyên truyền 2.825 tin, bài, tiểu phẩm về bầu cử, mở tiết mục tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 để tuyên truyền hàng ngày.

Trưởng phòng PBGDPL Sở Tư pháp - Lê Thị Lo thông tin: Riêng Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng tỉnh, tổ chức hội nghị trực truyến triển khai văn bản pháp luật có liên quan đến công tác bầu cử với hơn 700 đại biểu dự; phát hành 1.000 quyển sách tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Ngoài ra, Sở còn phối hợp Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn tuyên truyền về cuộc bầu cử,…

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức sinh động

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức sinh động

Nâng chất công tác hòa giải cơ sở

Tại Hội nghị tổng kết toàn ngành Tư pháp cuối năm 2021, thực hiện nhiệm vụ giải pháp năm 2022, Bộ Tư pháp đã biểu dương Long An là một trong những tỉnh có tỷ lệ hòa giải thành rất cao. Để đạt kết quả này, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp rà soát, củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ HGCS, nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở phù hợp với thực tiễn tại địa phương theo Chương trình khung của Bộ Tư pháp. Năm 2021, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức củng cố, kiện toàn 1.002 tổ hòa giải với 6.016 hòa giải viên.

Theo Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung, Hội đồng của tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở theo Văn bản số 1503/BTP-PBGDPL, ngày 05/5/2017 của Bộ Tư pháp; thực hiện Chương trình phối hợp số 162/CTPH-TANDTC-BTP, ngày 08/4/2019 giữa Tòa án nhân dân Tối cao và Bộ Tư pháp về việc PBGDPL và HGCS giai đoạn 2019-2023. Kết quả hoạt động của tổ HGCS, năm 2021, toàn tỉnh tiếp nhận 824 vụ việc, trong đó hòa giải thành 772 vụ việc, hòa giải không thành 47 vụ việc, hòa giải chưa xong 5 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành đạt 94%.

"Được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp và sự nỗ lực của ngành Tư pháp trong việc thực hiện công tác TTPBGDPL và HGCS, công tác này góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật được nâng lên, người dân được thông tin pháp luật, chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Năm 2021, thông qua nhiều hình thức TTPBGDPL, các cấp, các ngành, địa phương tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện xuyên suốt, góp phần cho sự thành công của đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026" - Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung thông tin./.

Minh Đăng 

Chia sẻ bài viết