Tiếng Việt | English

11/09/2020 - 08:33

Người đứng đầu các cấp trong việc tiếp dân

Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Chủ trương này trong thời gian qua được thực hiện tại nhiều địa phương trên cả nước và đạt hiệu quả cao trong việc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân, giải quyết, xử lý các phản ánh, khiếu nại, tố cáo của dân một cách dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền,...

Đây là cách làm vừa nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, vừa tạo diễn đàn để người dân trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình. Việc trao đổi thông tin hai chiều làm cho mối quan hệ giữa cán bộ các cấp và nhân dân gần gũi hơn, tạo sự đồng thuận trong giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, phát hiện, điều chỉnh những chính sách chưa phù hợp.

Thực hiện tốt Quy định này trong mọi công việc đã thể hiện ý thức nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ các cấp trong thực thi nhiệm vụ, qua đó cũng thể hiện sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn và củng cố, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Võ Thanh Nghị

Chia sẻ bài viết