Tiếng Việt | English

01/08/2022 - 11:18

Nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông

Hôm nay, ngày 01/8/2022, ngành Tuyên giáo của Đảng vừa tròn 92 tuổi. 92 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành Tuyên giáo đã đóng góp hết sức quan trọng cho công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bất kỳ nhiệm vụ gì, hoàn cảnh nào, đội ngũ cán bộ tuyên giáo cũng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước Đảng và nhân dân, góp phần đưa đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Trong thời chiến, cán bộ tuyên giáo vừa làm nhiệm vụ tuyên truyền, vừa trực tiếp cầm súng chống lại quân thù. Thời bình, họ tiếp tục xung kích trên mặt trận chính trị - tư tưởng, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Trong Di chúc của mình, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Công tác tuyên giáo và cán bộ tuyên giáo là những người đang tích cực thực hiện lời di huấn của Bác, biến đoàn kết thành sức mạnh nội sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sức mạnh từ phát huy truyền thống đoàn kết đã được Đảng, Nhà nước ta vận dụng linh hoạt trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Thông qua nhiệm vụ xung kích tuyên truyền của hệ thống làm công tác tuyên giáo các cấp, các ngành, truyền thống “toàn dân đánh giặc” được phát huy linh hoạt, phù hợp trong nhiệm vụ “chống dịch như chống giặc” đã thổi bùng lên tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong hệ thống chính trị, lan tỏa tình thương trong xã hội, động viên người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch,…

Bằng các hình thức đấu tranh đa dạng, linh hoạt qua báo chí, mạng xã hội, tuyên truyền miệng chống những tin giả, tin thất thiệt, hoạt động tuyên truyền của các “binh chủng” làm công tác tuyên giáo đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người dân đối với các chủ trương, chính sách, các giải pháp phòng, chống dịch từ Trung ương đến địa phương.

Hiện nay, tình hình KT - XH trong nước đang chuyển biến tích cực, đan xen nhiều thời cơ, thuận lợi lẫn những thách thức, khó khăn. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục chống phá Đảng, Nhà nước ta. Trong bài phát biểu tại Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Trong tình hình hiện nay, nếu Đảng ta không vững vàng về chính trị, tư tưởng; không chặt chẽ, hiệu quả về bộ máy tổ chức; không trong sạch về đạo đức, lối sống; không được nhân dân tin tưởng và ủng hộ thì Đảng ta không thể tồn tại chứ đừng nói đi lên và phát triển”. Điều đó cho thấy, trách nhiệm to lớn nhưng cũng vô cùng nặng nề của công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Với phương châm “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, ngành Tuyên giáo trong tỉnh sẽ bám sát nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền các sự kiện lớn, ý nghĩa về xây dựng Đảng, phát triển KT - XH, những vấn đề trọng tâm, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch,... góp phần giữ vững ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo là mốc son để cán bộ, đảng viên cùng ôn lại và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo; qua đó bồi đắp thêm niềm tự hào, tăng cường niềm tin và trách nhiệm trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc./.

Tân An

Chia sẻ bài viết