Tiếng Việt | English

16/06/2022 - 17:04

Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát việc sử dụng bản tin, công tác tuyên truyền miệng tại Long An  

Chiều 16/6, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát tình hình sử dụng bản tin, tiến độ tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X về công tác tuyên truyền miệng tại Long An.

Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát việc sử dụng bản tin, công tác tuyên truyền miệng tại Long An

Giai đoạn 2018 - 2022, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh được các cấp uỷ Đảng quan tâm chỉ đạo xây dựng, củng cố và kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động. Báo cáo viên, tuyên truyền viên có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn đạt chuẩn ngày càng tăng; có kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, là lực lượng tin cậy, nòng cốt và chủ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng.

Trong nội dung thông tin, tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên luôn bảo đảm các quan điểm, định hướng của Đảng, bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối chính trị của Đảng; đấu tranh không khoan nhượng với những quan điểm, nhận thức sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, xã hội.

Công tác tuyên truyền miệng kịp thời hướng dẫn, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân ra sức góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới của Đảng. Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh luôn bảo đảm kỷ luật phát ngôn, có năng lực tiếp thu, truyền đạt thông tin, xử lý những phản ánh, đề xuất, kiến nghị các vấn đề quan trọng, có giá trị.

Thông qua kênh tuyên truyền miệng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chuyển tải nhiều thông tin chính thống, quan trọng. Đồng thời, nội dung tuyên truyền có sự kết hợp chặt chẽ thông tin tuyên truyền của Trung ương gắn với tình hình địa phương, bảo đảm vừa chuyên sâu vừa có tính toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn và từng thời điểm.

Tại cuộc làm việc, đại diện Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thủ Thừa, Cần Đước và Thị ủy Kiến Tường thông tin đến đoàn công tác những tồn tại, khó khăn trong thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tại địa phương; đồng thời đề xuất một số nội dung để đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên các địa phương tiếp cận và thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền. 

Đoàn khảo sát đánh giá cao những kết quả đã đạt của ngành Tuyên giáo Long An trong công tác tuyên truyền miệng, tình hình sử dụng bản tin trong thời gian qua. Bản tin (Thông tin sinh hoạt chi bộ; Thông tin công tác Tuyên giáo và Thông tin Báo cáo viên tại địa phương) phát huy hiệu quả trong định hướng tư tưởng, cung cấp thông tin hữu ích cho các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, có những góp ý để tỉnh cũng như các địa phương thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền; tăng cường tuyên truyền miệng hướng về cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống nhân dân, không để xảy ra điểm nóng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Ngoài ra, để bản tin của các địa phương đạt hiệu quả hơn, cần có sự gần gũi, ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng; tăng cường hình ảnh kết hợp nội dung, số liệu nhằm tăng sự thu hút, thuyết phục, nâng cao chất lượng nội dung bản tin;.../.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết