Tiếng Việt | English

10/02/2018 - 10:05

Phòng, chống tham nhũng bằng sự quyết liệt, nghiêm minh

Tôi rất phấn khởi khi đọc nhiều bài báo thể hiện quyết tâm cao của Tổng Bí thư - Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng. Theo đó, Đảng và Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ nhiều năm nay; thời gian gần đây, công tác này càng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết và bước đầu đạt nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Điều đó rất dễ nhận thấy, bởi thời gian qua, chúng ta thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực.

Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được Đảng và Nhà nước xử lý rất kiên quyết, nghiêm minh, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, cán bộ đương chức và cán bộ nghỉ hưu. Sự quyết liệt, nghiêm minh đó tạo nên sự tin tưởng trong lòng nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, từ đó, cùng đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, phấn đấu, chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Phòng, chống tham nhũng là cuộc cách mạng lớn, cuộc cách mạng chống “giặc nội xâm”. Đã đến lúc, chúng ta phải tìm cho ra nguyên nhân vì sao tham nhũng vẫn còn chỗ hoạt động và phát triển để có biện pháp loại trừ. Điều quan trọng của cuộc cách mạng chống tham nhũng là phải làm từ trên xuống, từ người đứng đầu. Người đứng đầu mà không gương mẫu, không giương cao ngọn cờ chống tham nhũng thì không bao giờ chống được tham nhũng. Hãy tiếp tục quyết liệt, không thể để tham nhũng trở thành quốc nạn!

Huỳnh Sơn

Chia sẻ bài viết