Tiếng Việt | English

26/08/2020 - 08:36

Phòng, chống tham nhũng - trách nhiệm của người đứng đầu

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN). Theo đánh giá của cơ quan chức năng, công tác PCTN được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai, thực hiện hiệu quả. Công tác tuyên truyền về PCTN được duy trì và thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nhiều vụ tham nhũng được đưa ra xử lý, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, công tác này vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, nhất là trong việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng ở nội bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương. Phần lớn các vụ tham nhũng được phanh phui qua báo chí và phản ánh của người dân. Nhiều đơn vị, địa phương chưa thật sự chủ động trong việc nắm tình hình, phát hiện hành vi tham nhũng trong cơ quan, đơn vị.

Nhằm thực hiện tốt công tác PCTN, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời nêu cao tính chủ động, phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng. Nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có vai trò quyết định đến hiệu quả công tác PCTN. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN cần gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, phải thực hiện nghiêm các quy định giám sát đảng viên, cán bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và trách nhiệm trực tiếp đấu tranh PCTN. Các cơ quan, đơn vị cũng chú trọng công tác xây dựng và thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các chế độ, định mức, tiêu chuẩn cho phù hợp theo quy định hiện hành. Qua đó, góp phần nâng cao tính hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công, tích cực trong công tác đấu tranh PCTN./.

Đăng Khoa

Chia sẻ bài viết