Tiếng Việt | English

22/07/2022 - 11:21

Sáng chế đăng ký bảo hộ trong nước được hỗ trợ 30 triệu đồng/đơn

Nghị quyết về quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 vừa được HĐND tỉnh Long An khóa X thống nhất thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp lệ giữa năm 2022).

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại Kỳ họp thứ 6

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2022, quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo nghị quyết, mức chi hỗ trợ đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới là 30 triệu đồng/đơn; đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu là 15 triệu đồng/văn bằng bảo hộ.

Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài, đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới, mức chi hỗ trợ là 60 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc Quốc gia nộp đơn.

Đối tượng áp dụng mức chi hỗ trợ khi có đơn đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu trên địa bàn tỉnh gồm tổ chức tập thể (hợp tác xã, Hội, Hiệp hội); doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ; các đơn vị, tổ chức có giấy chứng nhận thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (sản phẩm OCOP); các đơn vị, tổ chức có giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu từ cấp tỉnh trở lên; sản phẩm/ giải pháp đã đạt giải trong các cuộc thi/hội thi sáng tạo của tỉnh; các tổ chức, cá nhân nghiên cứu sáng tạo ra các sản phẩm sáng tạo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Các đơn vị, tổ chức có giấy chứng nhận thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (sản phẩm OCOP) là một trong những đối tượng áp dụng mức chi hỗ trợ. Ảnh minh họa

Nghị quyết của HĐND tỉnh nêu rõ, các tổ chức, cá nhân chủ động bố trí kinh phí để xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ cho sản phẩm, dịch vụ của mình theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế. Ngân sách nhà nước bảo đảm hoặc hỗ trợ một phần kinh phí trong việc đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ thông qua các nội dung được quy định chi tiết tại Nghị quyết này.

Mức chi từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nội dung quy định tại Nghị quyết này là mức tối đa, phần còn lại (nếu có) do tổ chức, cá nhân tham gia đối ứng. Mỗi tổ chức, cá nhân được chọn nhiều nội dung đề nghị hỗ trợ và mỗi nội dung chỉ được hỗ trợ một lần.

Đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu trong nước sẽ được hỗ trợ sau khi được cấp văn bằng bảo hộ. Đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới ở trong nước và đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.

Kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm. Việc hỗ trợ phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng và không được trùng lặp. Trường hợp thuộc đối tượng được hỗ trợ của nhiều chính sách về hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì tổ chức, cá nhân được chọn chính sách hỗ trợ có mức hỗ trợ cao nhất./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết