Tiếng Việt | English

30/06/2015 - 08:49

Sở Công thương Long An: Cải cách thủ tục hành chính đi đôi với nâng cao chỉ số PCI

Xác định cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Sở Công Thương Long An đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện. Từ đó, từng nhiệm vụ được hoàn thành đúng theo tiến độ đề ra, mang lại kết quả nhất định, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH trong tỉnh. Công tác CCTTHC cũng góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Giám đốc Sở Công Thương - Đặng Văn Lớp cho biết, trong CCTTHC, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách có liên quan đến hoạt động của ngành được đặc biệt quan tâm. Sở luôn tạo môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, giảm thời gian, chi phí của cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC. Đặc biệt, thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 1 (2011-2015), nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) về công tác cải cách hành chính nâng