Tiếng Việt | English

24/08/2015 - 13:44

Tạo dựng một môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam, công tác ngoại giao luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, xem đây là mặt trận quan trọng, vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và hoạt động ngoại giao đã góp phần xứng đáng vào những thành tựu đã đạt; 70 năm truyền thống ngành Ngoại giao (28-8-1945 - 28-8-2015) đã viết nên những trang vàng trong lịch sử ngoại giao của dân tộc.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Đảng và Nhà nước tiếp tục thực hiện chủ trương đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế đất nước; góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Công tác ngoại giao đã phát huy sức mạnh tổng hợp của hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân; đối ngoại, quốc phòng và an ninh; chính trị đối ngoại, kinh tế và và văn hóa đối ngoại;..

Tỉnh Long An nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có 133km tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, với nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển KT-XH nhưng cũng đan xen những khó khăn, thách thức về KT-XH, an ninh-quốc phòng. Cùng với xu thế cả nước hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, Long An đã đặt nền móng và đang đẩy mạnh công tác đối ngoại nhằm phục vụ yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh.

Bằng con đường ngoại giao của chính quyền, hoạt động đối ngoại của Đảng, đối ngoại của nhân dân; thông qua các hình thức thăm viếng, chúc tết, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, đàm phán,... đã tạo rất nhiều thuận lợi cho việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, kết nối phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài và giữ vững quốc phòng-an ninh. Hoạt động thông tin đối ngoại được tăng cường đã góp phần đưa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, địa phương đến với nhân dân trong và ngoài nước, xây dựng hình ảnh Long An thân thiện, hiếu khách, năng động.

Từ những nỗ lực trong hoạt động ngoại giao, nhất là ngoại giao kinh tế, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 616 dự án FDI với số vốn đăng ký 4.142 triệu USD, tổng số vốn thực hiện đạt trên 2.289 triệu USD; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có quan hệ kinh tế với 110 quốc gia và vùng lãnh thổ,... Từ đó, tăng kim ngạch xuất khẩu, tạo việc làm, tiếp cận khoa học-công nghệ hiện đại, góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngoại giao là dịp nhìn lại một chặng đường gian lao nhưng hết sức vẻ vang của ngành Ngoại giao Việt Nam; đồng thời, khẳng định những giá trị to lớn về công tác đối ngoại đã đạt, qua đó củng cố niềm tin vào Đảng, vào cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với chủ trương, đường lối đối ngoại đúng đắn, sáng tạo, phù hợp, linh hoạt, đa dạng,... nhất định vị thế nước ta ngày càng nâng cao, kinh tế phát triển, quốc phòng-an ninh giữ vững, đời sống nhân dân nâng lên, tạo thế và lực mới cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Kim Quy
 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích