Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 14:27

Thông tư hướng dẫn định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học-công nghệ

Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học - công nghệ (KHCN) có sử dụng ngân sách Nhà nước (NSNN) có hiệu lực từ ngày 8-6-2015.

Thông tư quy định về: Các loại nhiệm vụ KHCN có sử dụng NSNN. Các chức danh thực hiện nhiệm vụ KHCN, các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán, định mức xây dựng dự toán nhiệm vụ KHCN, chi quản lý nhiệm vụ KHCN, thẩm tra, phê duyệt và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN, chi công bố kết quả nghiên cứu và đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích.

Các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán nhiệm vụ KHCN có sử dụng NSNN gồm: Tiền công lao động trực tiếp; chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu; chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định; chi hội thảo khoa học, công tác phí trong và ngoài nước phục vụ hoạt động nghiên cứu; chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu; chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu; chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn phục vụ hoạt động nghiên cứu; chi họp hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN, chủ nhiệm nhiệm vụ, thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học, thành viên, kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ, chi quản lý,...

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ KHCN chịu trách nhiệm tổ chức việc thẩm định dự toán kinh phí của nhiệm vụ KHCN theo đúng chế độ quy định. Trường hợp các nội dung chi không có định mức kinh tế-kỹ thuật của các bộ, ngành chức năng ban hành thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ KHCN được quyết định các nội dung chi cần thiết và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước pháp luật.

Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 7-5-2007 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án KHCN có sử dụng NSNN. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8-6-2015.

Đối với các nhiệm vụ KHCN có sử dụng NSNN đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành tại thời điểm phê duyệt.

Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản mới ban hành./.

Thông tư Liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

Chia sẻ bài viết