Tiếng Việt | English

17/09/2020 - 08:29

Trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ

Thời gian qua, phần lớn cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thực hiện nghiêm Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm hiệu quả, thiết thực.

Theo đó, mỗi cá nhân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ được giao... Nhằm nâng cao nhận thức cho CBCCVC, các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đó, đội ngũ CBCCVC thường xuyên trau dồi, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Xác định trách nhiệm của CBCCVC trong thực thi công vụ là một trong những yếu tố quan trọng, có tính quyết định trong nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, các cấp ủy Đảng thường xuyên kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng, tình hình, trách nhiệm thực thi công vụ của CBCCVC nhằm phát hiện những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cá nhân, tập thể để đưa ra giải pháp khắc phục hiệu quả.

Đồng thời, chủ động phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ, giúp tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý kỷ luật nghiêm CBCCVC, người lao động có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Kiên quyết thực hiện việc tinh giản biên chế, đưa ra khỏi bộ máy nhà nước những CBCCVC năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Tuyết Nhi

Chia sẻ bài viết