Tiếng Việt | English

28/09/2015 - 10:14

Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

Thời gian qua, tỉnh Long An đặc biệt quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), nhất là việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước. Qua đây, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận với thủ tục hành chính (TTHC) dễ dàng hơn, nắm bắt được quá trình giải quyết hồ sơ hành chính của mình mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan Nhà nước để hỏi thông tin. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Lê Văn Bích.


Ứng dụng CNTT trong hội họp, giúp tiết kiệm kinh phí

PV: Xin ông cho biết, thời gian qua, Trung ương đã ban hành những Nghị quyết (NQ) nào về việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế?

Ông Lê Văn Bích: Ngày 15-4-2015, Chính phủ đã ban hành NQ số 26/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ số 36-NQ/TW ngày 1-7-2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu của Chương trình nhằm thể chế hóa và thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong NQ số 36-NQ/TW và thực hiện thành công Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT và truyền thông. Thông qua chương trình này xác định các nhiệm vụ để các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện NQ số 36-NQ/TW, để CNTT thực sự trở thành phương thức phát triển mới, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả hoạt động, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của quốc gia, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Để đạt các mục tiêu NQ số 36-NQ/TW đề ra, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tổ chức triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Đổi mới, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc ứng dụng, phát triển CNTT; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về ứng dụng, phát triển CNTT; xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin quốc gia đồng bộ, hiện đại; ứng dụng CNTT rộng rãi, thiết thực, có hiệu quả cao; phát triển công nghiệp CNTT, kinh tế tri thức; phát triển nguồn nhân lực CNTT đạt chuẩn quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, tiếp thu, làm chủ và sáng tạo công nghệ mới; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quốc phòng-an ninh; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, nâng cao năng lực quản lý các mạng viễn thông, truyền hình, Internet; tăng cường hợp tác quốc tế.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ đặt ra là tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về CNTT trong xã hội, bảo đảm CNTT là một trong các nội dung trọng tâm, thường xuyên trong các chương trình truyền thông của các cơ quan thông tin đại chúng các cấp. Đồng thời bảo đảm ứng dụng, phát triển CNTT là nội dung quan trọng, bắt buộc phải có trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH, kế hoạch đầu tư công, chương trình mục tiêu năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020, cũng như trong các đề án, dự án đầu tư của quốc gia, bộ, ngành và địa phương. Đẩy nhanh xây dựng và đưa vào khai thác có hiệu quả hệ thống thông tin quốc gia, trọng tâm là các cơ sở dữ liệu quốc gia về: Công dân, đất đai, tài nguyên, doanh nghiệp, quản lý hồ sơ hành chính điện tử, lao động, người có công và các đối tượng chính sách xã hội, thông tin khoa học và công nghệ,…

PV: Tỉnh ta đã có những chương trình hành động nào để thực hiện theo NQ số 36-NQ/TW, thưa ông?

Ông Lê Văn Bích: Ngày 21-11-2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 39-CTr/TU nhằm thực hiện NQ số 36-NQ-TW. Trong đó xác định rõ: “Triển khai có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao và trong nhiều lĩnh vực”; “Xây dựng có hiệu quả Chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao và trong nhiều lĩnh vực, gắn kết chặt chẽ với triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Tổ chức nhân rộng mô hình tiêu biểu Chính quyền điện tử. Tăng cường đánh giá, đôn đốc triển khai công tác ứng dụng CNTT”.


Trang bị kiến thức, góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch xây dựng đề án Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Long An (Kế hoạch số 2520/KH-UBND ngày 9-7-2015); ban hành lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2015-2020 (Quyết định 1396/QĐ-UBND ngày 22-4-2015) và Kế hoạch hành động thực hiện NQ số 36-NQ/TW ngày 1-7-2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2016 - 2020. Qua đó nhằm hoàn thiện việc cung cấp các ứng dụng CNTT phục vụ chỉ đạo, điều hành đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở và kết nối liên thông về Trung ương; góp phần cải thiện chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT - truyền thông của tỉnh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; bảo đảm tăng cường tính công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan Nhà nước của tỉnh trên môi trường mạng.

PV: Theo ông, đâu là kết quả nổi bật từ khi đẩy mạnh việc ứng dụng, phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh?

Ông Lê Văn Bích: Hiện nay, 100% UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh đã đưa vào vận hành chính thức phần mềm “Ứng dụng CNTT thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước” (gọi tắt là phần mềm Một cửa điện tử). Đồng thời, phần mềm Một cửa điện tử đang được tiếp tục triển khai đồng bộ đến các sở, ngành tỉnh, nhằm giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận với TTHC dễ dàng hơn, nắm bắt được quá trình giải quyết hồ sơ hành chính của mình tại cơ quan quản lý hành chính Nhà nước mà không cần phải đến để hỏi thông tin.

Song song đó, tỉnh đã hoàn tất việc xây dựng Cổng thông tin điện tử Long An (www.longan.gov.vn) và các trang thông tin điện tử thành phần của các cơ quan Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13-6-2011 của Chính phủ. Qua đây, kịp thời cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp có thể giao dịch với cơ quan Nhà nước được thuận lợi hơn thông qua môi trường internet. Thông tin giới thiệu về cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử thành phần, các website hữu ích hướng dẫn cách tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ hành chính cũng được thể hiện trong tờ gấp, áp phích đặt tại bộ phận một cửa của UBND cấp huyện hoặc phát trực tiếp cho người dân, từng bước giúp người dân giao dịch thuận tiện hơn với cơ quan Nhà nước, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Long An.

PV: Xin cảm ơn ông!

Hữu Bằng (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết