Tiếng Việt | English

05/08/2022 - 10:39

Xây dựng và phát triển TP.Tân An giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 08/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 35-NQ/TU về xây dựng và phát triển TP.Tân An, tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2030.

TP.Tân An tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I và phát triển theo định hướng Nghị quyết 35 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Trong ảnh: Hạ tầng giao thông thành phố ngày càng được đầu tư)

Theo nghị quyết, xây dựng và phát triển TP.Tân An trở thành một trong những trung tâm đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, thông minh, có điểm nhấn trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long; xứng tầm là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh. Phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025, được công nhận trước năm 2030.

Nghị quyết này bao gồm những chỉ tiêu cơ bản. Đó là hoàn chỉnh các chỉ tiêu, tiêu chí của đô thị loại I. Quy hoạch phát triển không gian, kiến trúc đô thị TP.Tân An trở thành trung tâm đô thị xứng tầm, có bản sắc, điểm nhấn. Đồng thời, xây dựng 2 đến 3 khu đô thị đạt chuẩn đô thị kiểu mẫu, hiện đại, giàu bản sắc để tạo điểm nhấn cho TP.Tân An. Song song đó, tổ chức giải phóng mặt bằng phát triển đô thị kết hợp tạo quỹ đất sạch từ 1.000 - 1.500ha.

Các công trình trọng điểm theo nghị quyết là hoàn thành các công trình tạo động lực như đường Vành đai TP.Tân An, đường Hùng Vương (nối dài), kè sông Bảo Định, kè sông Vàm Cỏ Tây. Tập trung mời gọi đầu tư, xây dựng Khu thể dục - thể thao đa năng, tầm cỡ đạt chuẩn khu vực; tạo trục cảnh quan đường Hùng Vương và hai bờ sông Vàm Cỏ Tây, sông Bảo Định; xây dựng hệ thống tiêu thoát nước mưa; hệ thống xử lý nước thải tập trung cho đô thị.

Để đạt được những nhiệm vụ trên, TP.Tân An cần thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp phát triển các lĩnh vực chủ yếu. Trước hết, cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và định hướng phát triển. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng, phát triển kinh tế đô thị bền vững. Huy động hiệu quả nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT - XH TP.Tân An. Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ. Phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Phát huy trí tuệ của tập thể; sự tham vấn của đội ngũ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, cán bộ lão thành trong định hướng xây dựng và phát triển TP.Tân An. Củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại với các địa phương lân cận. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm với nhiệm vụ mới trong tình hình mới;…/.

Như Nguyệt

Chia sẻ bài viết